Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

Ro på - de frivillige overtager ikke kommunerne

De fleste kommunale institutioner samarbejder med frivillige og foreninger. Men samarbejdet er stadig meget begrænset. Det viser en ny analyse fra Syddansk Universitet.

Forskning

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Frivillige laver aktiviteter i skolegården, er besøgsvenner på plejehjem og passer grønne områder.

En ny rapport fra Syddansk Universitet, der undersøger samarbejdet mellem frivillige og kommunale institutioner som plejehjem, skoler, daginstitutioner og andre arbejdspladser, hvor det er relevant at bruge frivillige, viser, at mange institutioner er i fuld gang – og at erfaringerne er overvejende positive. I undersøgelsen svarer 67 procent af institutionerne, at de samarbejder med frivillige.

– Hvis man går og tror, at frivillige tager arbejdet fra kommunalt ansatte, skal man nok lige tage den med ro. Så meget fylder det heller ikke. For langt de fleste udgør de frivillige en meget lille del, siger Bjarne Ibsen, der er professor på Syddansk Universitet, forsker i frivillighed i kommuner og står bag undersøgelsen.

Inddragelse af frivillige er mest udbredt på aktivitetscentre for ældre, på biblioteker og musikskoler og i folkeskoler og ungdomsskoler. Her har over 90 procent et samarbejde med frivillige. Mindst udbredt er samarbejdet i daginstitutioner som vuggestuer og dagplejetilbud, hvor kun 43 procent har et samarbejde.

Positivt samarbejde

Skoler, plejehjem, biblioteker og de andre kommunale institutioner giver i undersøgelsen udtryk for en overvejende positiv indstilling overfor samarbejdet med frivillige. Det bekræfter det billede, de kommunale fagchefer tegnede i en undersøgelse, som Bjarne Ibsen gennemførte i efteråret 2016.

– Jeg havde forventet, at vi ville se en mere kritisk holdning til samarbejdet, når vi kom længere ned i lagene og spurgte dem, der står med an-svaret for de frivillige. Det overrasker mig faktisk, at de kri-tiske røster er så få.

I undersøgelsen svarer 86 procent, at de er helt eller delvis enige i, at “institutionen ser positivt på et større samarbejde med foreninger og frivillige.”

Ligeledes i tråd med fagchefernes opfattelse ser lederne af institutionerne heller ikke økonomi som en vigtig faktor i samarbejdet med frivillige. Værdier som tillid og demokrati vægtes  højere. I den nye analyse svarer 62 procent, at de er uenige i, at “inddragelsen af frivillige ikke ville være relevant, hvis institutionen havde flere ressourcer,” mens 14 procent er enige. Resten er hverken eller.

- Jeg tror, at de grundlæggende kan se en kvalitet i at være åbne i forhold til lokalsamfundet. Det er den nye kommunetype, hvor de skal være mere samarbejdende og borgerinddragende, siger Bjarne Ibsen.

Den udbredte oplevelse blandt institutionslederne er, at de frivillige tilfører ekstra kvalitet til opgaver og aktiviteter.

- Men ikke på en sådan måde, at hvis de ikke var der, kunne man ikke gennemføre opgaverne. De fleste ting ville blive gennemført - men givetvis i en dårligere kvalitet, siger Bjarne Ibsen.

De gode oplevelser

”Foreninger er eksperter på deres område, derfor kan de i højere grad engagere eleverne.”

- Leder af skole

”De frivillige bidrager til øget livskvalitet og livsglæde for beboere og brugere. De er ildsjæle, der i sandhed brænder for at hjælpe. De aktiviteter, de afholder, er til stor glæde for beboere, brugere og deres pårørende. Samarbejdet med vores frivillige er i høj grad inspirationskilde for plejepersonale og ledelse. Stedet ville ikke være det samme uden dem.”

- Leder af ældrecenter

”Institutionens frivillige er forældre og bedsteforældre. Deres bidrag er uundværligt i forhold til at opretholde et rimeligt niveau for bl.a. legepladsvedligehold.”

- Leder af børneinstitution

”35 års fremme af lokalhistorisk indsamling og formidling i kommunen havde ikke på nogen måde kunnet lade sig gøre i det omfang, det er sket, uden frivillige og deres foreningsmæssige forankring i lokalområderne.”

- Museumsleder

”Det giver beboere en følelse af fortsat at være en del af lokalsamfundet.”

- Leder af ældrecenter

”Det giver mulighed for at tilbyde flere aktiviteter og oplevelser for de ældre. Glæden og følelsen af at gøre en positiv forskel smitter på den gode måde, således at både personalet, beboerne og de frivillige får en god oplevelse og lyst til mere af samme positive slags oplevelser.”

- Leder af ældrecenter

”For børn i daginstitutioner er det kolossalt vigtigt, at de oplever mennesker og samvær, der ikke er bundet til en institutionshverdag, men netop beriger livet med andre vinkler og andet indhold - og med stor entusiasme.”

- Leder af børneinstitution

De svære oplevelser

”Man skal ikke regne med dem, og alligevel skal man tage imod dem.”

- Leder af en børneinstitution

”Der altid er en lidt forhøjet risiko for, at aftaler/projekter ikke kan gennemføres som planlagt, hvis den frivillige bliver forhindret i 12. time - eller mister overskuddet.”

- Leder af en ungdomsskole

”Det kræver tid at samarbejde. Og at sikre at medarbejderne ikke føler sig truet i deres job.”

- Leder inden for sundhed og forebyggelse

”Beboerne i plejeboligerne er så syge, at det ofte kræver faglig viden at være omkring dem. Frivillige bliver utrygge eller har svært ved at håndtere den sparsomme respons, beboerne har.”

- Leder inden for sundhed og forebyggelse

”De frivilliges manglende pædagogiske faglighed gør det svært at være fælles om andet end praktiske opgaver.”

- Leder af en ungdomsskole

”Der en del tid og energi, der spildes for koordinatoren her på stedet, i forhold til nye potentielle frivillige enkeltpersoner, der pludselig skifter mening om at ville deltage eller være her på stedet og finder andre områder for deres indsats.”

- Leder af et ældrecenter

”Det er ærgerligt, når de frivillige kommer til at agere advokat for borgeren og dermed modarbejder i stedet for at samarbejde omkring udvikling af borgerens ressourcer. Samarbejdet mellem den kommunale støtte, den frivillige og borgeren kan så blive konfliktfyldt.”

- Leder inden for sundhed og forebyggelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet