Brian Frandsen
Konsulent, Fandenivoldsk Forandring
Helle Engelbrechtsen
Billede

Smid kasketten, når borgerne skal tages med på råd

'Politikere, kommuner og borgere har alle et brændende ønske om at skifte 'fordi vi skal'-inddragelse ud med en mere meningsskabende og kontinuerlig involvering af borgere.'

synspunkt

Forestil dig, at borgerne igangsætter initiativer, der understøtter og realiserer visioner og politikker vedtaget i byrådssalen. Forestil dig, at politikerne oprigtigt og uden frygt går ud og spørger borgerne om hjælp til at træffe svære beslutninger i komplekse politiske sager.

For mange kommuner kan det virke overvældende at skabe en meningsfuld proces, der fremmer ejerskab og handling blandt borgerne. Og det går den forkerte vej: Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, betragter flere og flere borgere kommunen som et serviceorgan snarere end en lokal-demokratisk institution.

Mere mening for alle parter
Et §17 stk. 4-udvalg giver mulighed for at eksperimentere med, hvordan borgere inddrages, involveres og engageres. Det giver plads til at være modig, begå fejl og reflektere sammen med borgerne. Og det giver mulighed for at udvikle fælles perspektiver og visioner for, hvordan alle borgere gennem deres små og store bidrag er med til at gavne lokaldemokratiet.

Politikere, kommuner og borgere har alle et brændende ønske om at skifte 'fordi vi skal'-inddragelse ud med en mere meningsskabende og kontinuerlig involvering af borgere.

§17 stk. 4 giver mulighed for at skabe gode erfaringer og udvikle metoder tilpasset lokale forhold, befolkningssammensætninger og politisk klima, der kan overføres til stående udvalg og hele kommunalbestyrelsen.

Et §17, stk. 4-udvalg 

er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.
Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, og derfor er det muligt for almindelige borgere at sidde i et §17 stk. 4 udvalg.

Langt sejt træk
Udvalgsarbejdet giver desuden politikerne mulighed for at træne nye sider af deres politiske lederskab både indenfor og udenfor rådhusets mure. Herved skabes mere synlighed og forståelse for kompleksiteten og dilemmaerne i det kommunalpolitiske arbejde.
Men at skabe et stærkere samarbejde mellem politikere, kommune og borgere er ikke et quick-fix og kan ikke realiseres med et snuptag. Det er derimod et lang sejt træk med bøvl og bump på vejen, der kræver træning af både politikere og borgere.

For at hjælpe jer på vej, har vi samlet vores seks bedste råd til, hvordan du baner vejen for sådan en udvikling med jeres §17 stk 4-udvalg:

1. Kerneaktører
Engager en central og bred gruppe kerneaktører i kommunen.

Når I har identificeret det tema, udvalget skal arbejde med, er det vigtigt at skabe en gruppe af stærke alliancepartnere i kommunen. Involver alle politikere i temaet, og sørg for, at de kan se mulighederne i at samarbejde og bakke op i forhold til deres egne politiske interesser. Identificer og engager nogle samarbejdspartnere, der kan fungere som ambassadører for arbejdet og sprede budskabet. Det gør det nemmere at nå ud i borgerkredse, der ikke altid er opdaterede på den lokalpolitiske dagsorden.

2. Ægte engagement
Engager borgere med oprigtige intentioner og nysgerrighed på emnet.

Jeres opgave er ikke bare at mobilisere borgerne, men at engagere dem. Start en dialog om temaet allerede inden mødet. Få jeres ambassadørkorps til at indrykke læserbreve, hvor de deler deres tanker og opfordrer andre til at gøre det samme.

Et borgermøde starter allerede, når borgeren bliver opmærksom på, at det finder sted. Derfor skal de anspores til at overveje temaet og allerbedst have drøftet udfordringerne med venner, familie og bekendte på forhånd.

Hvis I lykkes med det, vil I opleve, at der dukker helt andre borgere med helt andre dagsordener og energi op, end der plejer til jeres borgermøder.

3. Fælles inspirende visioner
Samlende og inspirerende visioner for kommunen skal udvikles sammen med borgerne.

Når I samler borgere til samskabende møder, er det vigtigt at både politikere, embedsværk og repræsentanter for kommunens fællesskaber er til stede. Alle opfordres til at glemme deres roller, positioner og egne interesser for i stedet at deltage som ligeværdige borgere og samarbejdspartnere.

Vi kalder det ‘smid kasketten’.

For at kunne skabe nye løsninger sammen, skal der etableres et fælles udgangspunkt. Her rettes blikket mod fremtiden, og hvad det store fællesskab af borgere har mulighed for at udrette sammen. Brug tid på at udvikle en fælles vision for temaet, og brug tid på at klarlægge, hvilken værdi visionen vil skabe for alle borgere i kommunen, hvis den bliver realiseret.

For at imødekomme forskellige behov og evner hos de fremmødte skal der være plads til både at arbejde med politikudvikling og helt konkrete initiativer. Der skal være plads til både fordybelse og effektivt arbejde. Til idéudvikling og handling.

4. Handlingsorienterede kampagner
I mange tilfælde stopper borgerinddragelsen efter borgermødet, selv om det reelt først er nu, det egentlige arbejde med borgerengagementet begynder. Her er jeres fornemmeste opgave at få borgere til at tage ejerskab på det videre forløb. De borgere, der har deltaget i borgermødet, skal have direkte feedback om resultaterne. De skal opfordres til at fortælle om initiativerne og være behjælpelige med at udleve visionen. Endnu flere borgere skal engageres i den videre udvikling. Få deltagerne til at rejse debatter i lokalavisen. Brug de sociale medier og indbyd flere til at igangsætte initiativer, der bakker op om visionen.

5. Dialogmøder
For at holde gryden i kog skal der efter borgermødet tages initiativ til opfølgende møder, hvor forskellige aspekter, ideer eller initiativer kan foldes ud og realiseres. Målet er at skabe et rum, hvor borgerdrevne initiativer kan blomstre. Men for at skabe en kultur, hvor borgerne selv tager teten, er det i begyndelsen nødvendigt, at kommunen skaber rammerne og er behjælpelig med at kommunikere resultater og debatter fra disse møder.

Det kan I for eksempel gøre ved at skabe en digital platform, hvor borgerne kan oprette initiativer, og hvor alle borgere kan følge med i, hvad der foregår og give opbakning til de initiativer, de finder relevante og vigtige.

6. Gør det igen … og igen
Det vigtigste råd er, at man skal gentage, eksperimentere og bygge videre på det, der bliver skabt mellem borgere og politikere.

Paragraf 17 stk 4-udvalgene har potentialet til at skabe kulturforandrende processer, der mindsker afstanden mellem kommunalpolitikere, kommunen og den enkelte borger, men det sker ikke ved at køre et enkelt borgermøde. Det kræver, at der hele tiden tænkes i cirkulære og gentagne forløb, hvor der skabes relevante tilgange og formater, der samles op, kvalificeres og gøres til best practice.

Der findes ingen one size fits all-model for at løfte borgerengagementet og -ansvaret, men der skal eksperimenter, træning og fejl til at finde de helt rigtige tilgange.

Processen begynder nu
Så altså. Begynd allerede i dag. Begynd samtalen over frokosten med dem, der også har ambitioner for udviklingen af jeres lokaldemokrati. Dem, der ønsker, at politikerne er i ligeværdige og udviklende dialoger med borgerne om visioner, planer og udfordringer. Dem, der ønsker hjælpsomme borgere, der understøtter de lokale politikere og deres grundlag for at træffe beslutninger. Dem, der også ønsker, at vi i fællesskab bevæger os fra det talende rum til det handlende rum. God fornøjelse og husk at begå fejl undervejs. 

De to skribenter er ejere og konsulenter i forandringsbureauet Fandenivoldsk Forandring, der blandt andet har udviklet et stort visionsprojekt om det gode børneliv i fem kommuner på Fyn og netop afsluttet et projekt i Albertslund med fokus på borgerinddragelse i §17 stk. 4 udvalg.

Blog

Kommunikation

Organisation & ledelse

Politikerliv

Tema: Nye veje

Tilmeld dig nyhedsbrevet