Af Hanne Bak Lumholt
 | Direktør , COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Billede

Digitalisering: Så er det ikke sværere

Medarbejderes og lederes digitale kompetencer er afgørende for at fastholde kommunernes succes med digitalisering af velfærdsopgaverne, skriver COK's direktør.

synspunkt

   Som leder er det vigtigt at forstå, hvilke interesser der driver digitaliseringen. Hvad gør digitalisering ved kerneopgaven, organiseringen, fagfagligheden og så videre? Og hvad betyder digitaliseringen for borgerne, virksomhederne og medarbejderne?

Behovet for at arbejde systematisk og strategisk med de kommunale medarbejdere og lederes digitale kompetencer fremgår af Rambølls undersøgelse 'IT i Praksis®'. I undersøgelsen bliver top- og digitaliseringschefer i landets kommuner blandt andet spurgt om, hvordan det står til med medarbejdernes digitale kompetencer, og i hvor høj grad de arbejder strategisk med at udvikle medarbejdernes kompetencer. 

Desværre svarer kun 15 procent af de kommunale chefer, at medarbejderne i høj eller meget høj grad besidder de digitale kompetencer, som kommunen har behov for. Og samtidig er det kun 17 procent af cheferne, der giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad har en strategi for udvikling af disse kompetencer. 

Der er med andre ord brug for en målrettet indsats.

Men giver det overhovedet mening at tale om digitale kompetencer som noget adskilt fra professionsfaglige kompetencer? Svaret er NEJ.

For at vi også i fremtiden kan indløse digitaliseringsgevinster, er det vigtigt, at vi sammentænker digitale og professionsfaglige kompetencer. 

Og hvordan gør vi så det? Følgende tre indsatsområder er et bud:

Skab overblik
Strategisk forandringsledelse er en central lederkompetence. I et digitaliseringsperspektiv handler det om at kunne anvende denne kompetence til at koble forretningsstrategi med digitaliseringstiltag og medarbejdernes behov for digitale kompetencer. Det handler om at kunne håndtere de hastige og radikale forandringer på en sådan måde, at ledere, medarbejdere og borgere kan følge med og finde mening i forandringerne.

De digitale teknologier rummer en række muligheder, udfordringer og risici. Ingen teknologianvendelse eller digitalisering er neutral. Som leder er det vigtigt at forstå, hvilke interesser der driver digitaliseringen. Hvad gør digitalisering ved kerneopgaven, organiseringen, fagfagligheden og så videre? Og hvad betyder digitaliseringen for borgerne, virksomhederne og medarbejderne?

Digitalisering har potentialet til at styrke fagfagligheden og til at øge kvaliteten af de kommunale velfærdsydelser og -services, som medarbejderne hver dag leverer. Men det kræver god ledelse og mod til at prioritere tid til forandringerne og til praksisnær læring, træning og justering af arbejdsgange.

Få brugerne med
Ledelse af digitale forandringer bliver en central kompetence. De kommunale topledelser skal kunne sætte den rigtige retning, sikre tid og rammer til implementering og sikre de ledelsesmæssige kompetencer. Fagchefer og ledere skal stå for at implementere de digitale forandringer og høste gevinsterne.

Samspillet mellem strategi, digitalisering og professionsfaglighed er centralt. Den fortsatte succesfulde digitalisering lykkes kun, hvis den giver faglig og opgavemæssig mening. Medarbejdernes og ledernes digitale kompetencer kommer først for alvor i spil, når de bliver en integreret del af professionsfagligheden og opgaveløsningen. 

Styrkede brugerkompetencer handler om korrekt, effektivt og hensigtsmæssigt at kunne anvende de programmer, digitale platforme og andet digitalt udstyr, der er nødvendigt for at udføre kerneopgaven.

For de medarbejdere, der har borger- og virksomhedskontakt, kan det desuden være vigtigt at kende de løsninger, som borgere og virksomheder anvender. Hermed får medarbejderne et godt udgangspunkt for at forstå og afhjælpe potentielle problemer, som borgerne og virksomhederne oplever med digitaliseringen. Medarbejderne skal kunne rumme og tage del i den teknologiske forandring, håndtere kompleksitet og se de digitale muligheder fra forskellige perspektiver.

Tænk sikkerhed 24/7
Brugen af data har og får stadig større betydning i løsning af velfærdsopgaverne i den kommunale sektor. Kommunerne kommunikerer data på stadig flere kanaler og anvender data i stadig flere opgaveløsninger. Samtidig er kravene til borgernes samtykke og kontrol med brugen af data skærpet, og sanktionerne ved data- og sikkerhedsbrud er blevet skrappere. Det samme er truslen om ulovlig indtrængen i it-systemerne samt misbrug og ødelæggelse af data. Sikker omgang med data er centralt for borgernes tillid til kommunen som myndighed.

Kompetencer inden for data- og informationssikkerhed handler om viden og færdigheder til at anvende data og informationer sikkert, forsvarligt og lovligt.

Viden og færdigheder gør det dog ikke alene. Begge dele er væsentlige for, at medarbejderne kan udvikle en permanent opmærksomhed på datasikkerhed i hverdagen. Data- og informationssikkerhed må ikke blive et ‘projekt’ eller noget, kommunen, forvaltningen eller afdelingen beskæftiger sig med en gang i mellem. Medarbejderne og lederne skal hele tiden være opmærksomme på datasikkerhed i løsning af velfærdsopgaverne.

I kommunerne er man godt i gang med at forholde sig til, hvad digitaliseringen kan og ikke mindst, hvad den enkelte kommune vil med digitaliseringen. Vi får brug for at udvikle kompetencer og sikre løbende udvikling af disse. Det gælder såvel i forhold til ledere og medarbejdere, som til nye og erfarne.

At komme i mål med den udfordring kræver nye læringsformer og stærke læringsfællesskaber mellem kommunerne og os fra uddannelsessektoren. En udfordring, vi gerne tager op.  

Blog

HR & uddannelse

Innovation

It

Organisation & ledelse

Tema: Nye veje

Tilmeld dig nyhedsbrevet