Udvalg foreslår klagevej ændret

Natur- og Miljøklagenævnet er langt bagud med behandlingen af klager. Et ekspertudvalg foreslår reformer. Her er et oprids af det mest relevante for kommunerne.

Briefing

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen i efteråret kom i forrige uge med sine anbefalinger til en reform af klage­systemet på natur- og miljøområdet. Udvalget skulle finde en løsning på den meget lange sagsbehandlingstid for klager i Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sager fortsat hober sig op.

Udvalget foreslår på den ene side, at nævnet i højere grad selv skal færdigbehandle sager frem for at hjemvise dem til fornyet afgørelse i kommunerne. Samtidig anbefales det, at der oprettes en midlertidig arbejdsgruppe inden for nævnets rammer, der skal afvikle sagspuklen med klager på husdyrområdet.

På den anden side foreslår ekspertudvalget en række ændringer, som pålægger kommunerne et større ansvar i forhold til behandling af klagerne.

Fremover anbefales det, at alle klagesager først skal sendes til kommunen, som så skal overveje at genoptage sagen, inden den sendes videres til klagenævnet. I dag sendes omkring en tredjedel af klagerne direkte til nævnet.

Ny opgavefordeling

Herudover anbefales det at give mulighed for at indføre faste sagsbehandlingstider i både klagenævnet og kommunerne. Det vil kunne begrænse kommunernes mulighed for at prioritere mellem sagerne, men udvalget understreger, at det ikke er det samme som at pålægge kommunerne en ny opgave.

Samtidig anbefales det, at kommunerne pålægges at tilbagebetale klagegebyret i de sager, hvor en afgørelse ændres, ophæves eller klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. 

Det skal give kommunerne et økonomisk incitament til at træffe bedre afgørelser. For staten beholder det oprindelige klagegebyr.

På længere sigt anbefaler udvalget, at der foretages en evaluering af hele ansvarsfordelingen mellem, stat, regioner og kommuner på området. Den skal have særligt fokus på, om organisering er fornuftig i forhold til at sikre den tilstrækkelige faglige kompetence, som den ofte meget komplekse lovgivning på området kræver.

For yderligere at sikre et løft af sagsbehandlingen på især det kommunale område anbefales det at oprette et miljøfagligt panel, der kan rådgive i konkret sagsbehandling.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet