Lina Bergstrøm
Sociolog og medstifter , Coding Pirates, Silkeborg
Louise Overgaard
Formand, Coding Pirates Denmark
Billede

Teknologiske legepladser skaber sammenhængskraft

Frivillige fra Coding Pirates skriver om at bygge bro over alt fra køn og sociale forskelle til kulturkløfter og diagnoser ved hjælp af kodning og tech-dannelse.

synspunkt

Vores verden bliver mere og mere digitaliseret. Vi bruger digitale platforme på vores arbejde, i vores fritid og ja, helt ind i vores intime sfærer; når vi swiper efter nye partnere på Tinder. Hele vores samfund er forandret, tid og rum opløses, og vi er kun et klik væk fra hinanden.

Vi skal finde ud af, hvordan vi vil navigere i de nye fællesskaber. Både i dem, hvor vi fysisk mødes, og ikke mindst i dem, der er online. Vi skal forholde os til, hvordan vi vil bruge det digitale univers, ikke kun som forbrugere men også til at skabe nye kompetencer, produkter og fællesskaber.

Hvordan vi skal håndtere digitaliseringen, og hvordan vi skal give vores børn de it-kompetencer, det kræver, så de kan få succes som mennesker, borgere og på et fremtidigt arbejdsmarked, findes der flere svar på. Folkeskolens svar kaldes 'teknologiforståelse', der både skal være et selvstændigt fag, integreres i de andre fag og bruges kreativt.

Der bliver lige nu diskuteret og eksperimenteret med, om vejen frem ligger i at kunne 'design-tænke', anvende teknologi i problemløsning som en udvidet del af håndværk og design og/eller om kodning skal være en faglighed på linje med matematik, hvor eleverne lærer basale it-kompetencer.

Foreninger har socialt ansvar
Mens vores folkeskoler arbejder på højtryk med at udvikle nye veje til håndtering af det digitaliserede samfund, ser vi også, at civilsamfundet griber til handling. I Coding Pirates har vi gennem en årrække arbejdet for at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer. Coding Pirates er et IT-kreativt værksted, hvor børn, unge og frivillige mødes. Når man er medlem, får man - ligesom i andre foreninger - adgang til en række særlige ressourcer, såkaldt for social kapital. Social kapital er en form for social valuta, der giver adgang til viden, netværk og handlingsmuligheder.

Af den grund er det særligt vigtigt for os som forening, at vi holder fast i at fokusere på inklusion. Som forening og fællesskab påtager Coding Pirates sig et stort socialt ansvar, når det kommer til inklusion.

Vi sætter en ære i at rumme alle og skabe et fællesskab for dem, som måske ikke har andre steder at gå hen. Det drejer sig både om børn og unge med sociale udfordringer som for eksempel børn med diagnoser, og så drejer det sig om børn fra forskellige socioøkonomiske og kulturelle baggrunde som for eksempel børn og unge i boligsociale områder eller flygtningebørn.

Vores erfaring er, at disse børn i høj grad oplever at lykkes og at høre til i Coding Pirates, hvilket er fundamentet for ethvert godt fællesskab. Det er således vigtigt, at Coding Pirates er for alle, fordi vi alle skal inkluderes i en teknologisk fremtid. Allerhelst i fællesskab. For vi ønsker at bygge bro mellem de fællesskaber, der findes nu, og de fællesskaber, der giver os mulighed for at kunne handle mod en fremtid, hvor alle individer har teknologisk viden og vovemod.

  Det er vigtigt, at vi får vist både piger og drenge, at teamwork og kollaborative arbejdsprocesser er vigtige, og at både piger og drenge kan bidrage godt og kompetent i et samarbejde.

Piger skal tro på deres egne tech-evner
I de seneste år har vi set et stigende fokus på at få flere piger og kvinder til at interessere sig for og uddanne sig inden for teknologi. Det ser vi både fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og fra store fonde. Vi ser også en række initiativer i civilsamfundet, der laver særlige tilbud til piger for at få dem til at interessere sig for teknologi.

Der er et klart skisma, når det kommer til piger og tech. På den ene side kan vi se - blandt andet i forsøget med at udbrede teknologiforståelse i folkeskolen - at pigerne er dygtige på det teknologiske felt. Men på den anden side viser undersøgelser også, at danske piger vurderer sig selv som teknologisk meget dårlige. Vi kan også se, at der blandt kønnene ganske hyppigt opstår fordomme om, at pigerne ikke er lige så gode som drengene. Noget tyder altså på, at vi skal have fokus på pigernes tro på egne evner samt på at danne fællesskaber, hvor pigerne oplever, at deres kompetencer bliver anerkendt. Interesser og kønsidentitet er tæt forbundne, og mens der i asiatiske lande er lige mange kvinder og mænd, der uddanner sig inden for teknologi, ser vi ikke den samme udvikling i Danmark. Derfor er det på tide, at vi går undersøgende til værks og finder ud af, hvordan vi som voksne mænd og kvinder sammen kan lave fællesskaber, hvor alle børn lærer at tro på egne evner.

Netværksbaseret udvikling
I Coding Pirates er der en overvægt af drenge, men vi arbejder på at få flere piger til at deltage i vores aktiviteter, og procentdelen af piger er stigende. Der skal ikke nødvendigvis laves særskilte tilbud til pigerne, men der skal skabes et rum og en kultur omkring teknologien, hvor både piger og drenge sammen udforsker og skaber. Vi oplever stor succes med at skabe aktiviteterne i fællesskab med børnene, fordi vi på den måde rammer ind i deres interesser. Det er primært fællesskabet, der fastholder de børn, der går til Coding Pirates. Og det gælder både drenge og piger.

  ... uanset om man er pige eller dreng, barn eller voksen, har en diagnose eller ingen diagnose, kommer fra et boligsocialt område eller ej, så er der brug for et vidensløft og en grundlæggende forståelse for den teknologiske udvikling og de muligheder og udfordringer, der følger med ...

Hvor man i gamle dage så, at viden og udvikling blev produceret inden for nogle meget snævre rammer, ofte knyttet til universiteter og virksomheder, ser man i dag, at teknologisk udvikling konsolideres i netværk. Hvor man tidligere i højere grad selv stod med sin viden, står vi i dag sammen. Teknologisk udvikling kræver i høj grad samarbejde, viden om forskellige fagfelter og en række forskellige kompetencer.

Vi håber at udbrede den form for kollaborativ kampånd, som mange af vores største teknologiske opfindelser er vokset ud af, fordi den ligger i lige linje med de kompetencer, som vi fremskriver, at vores samfund vil efterspørge fra vores børn. Det er vigtigt, at vi får vist både piger og drenge, at teamwork og kollaborative arbejdsprocesser er vigtige, og at både piger og drenge kan bidrage godt og kompetent i et samarbejde.

Vi skal finde vej i fællesskab
Der skal gøres op med fordommene om, at pigerne ikke er dygtige nok og ikke kan bidrage, for det kan de, og de er nødvendige for at sikre en god og relevant teknologisk udvikling. Men drejer det sig så blot om, at vi skal skaffe flere kvindelige udviklere?

Nej, slet ikke. Det drejer sig om at skabe et generelt vidensløft, for uanset om man er pige eller dreng, barn eller voksen, har en diagnose eller ingen diagnose, kommer fra et boligsocialt område eller ej, så er der brug for et vidensløft og en grundlæggende forståelse for den teknologiske udvikling og de muligheder og udfordringer, der følger med.

Lad os sammen undersøge hvilke samarbejder og synergier, der kan ligge mellem folkeskole og frivillighed, mellem civilsamfund og kommune og mellem drenge/mænd og piger/kvinder. For en ting er sikkert; vores børn oplever deres hverdag som en helhed, hvor både tro på kompetencer, identitet og sociale fællesskaber spiller sammen, og vi har et fælles ansvar for at give dem den bedste start på deres digitale liv som mennesker, borgere og på et fremtidigt arbejdsmarked.

Coding Pirates er et fritidstilbud til børn og unge, der en gang om ugen mødes for at lege med kreativ teknologiudvikling under ledelse af frivillige voksne. Coding Pirates findes i de fleste kommuner landet over, og dette indlæg er skrevet på baggrund af input fra flere lokalafdelinger.

Børn & unge

Innovation

Integration

It

Kultur

Synspunkt

Tema: Nye veje

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet