Sundhedsaftaler får nye obligatoriske indsatsområder

Her er en oversigt over de ændringer, som regeringen vil lave på sundhedsområdet efter at have evalueret kommunalreformen

Kommunalreform

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Som opfølgning på kommunalreformen vil regeringen primært ændre på tre områder:


1. Sundhedsaftaler

- 98 sundhedsaftaler reduceres til fem. Sundhedsaftalerne skal tage afsæt i konkrete målsætninger, som aftales mellem regioner og kommuner. I særlige tilfælde kan den enkelte kommune aftale yderligere elementer med regionen. Fx i form af lokale spydspidsprojekter.

- Regeringen vil fastsætte nye obligatoriske indsatsområder for sundhedsaftalerne med fokus på udfordringen med flere kronikere, patientrettet forebyggelse og sundheds-it. Der skal endvidere udvikles nationale indi­katorer for sundhedsaftalernes obligatoriske indsatsområder.

 

2. Genoptrænings- og rehabiliterings­indsatsen

- Regeringen vil sikre, at der udvikles et redskab til at inddele patienter i forskellige grupper på baggrund af, om de har mere eller mindre komplekse genoptrænings- og rehabiliteringsbehov, samt hvor omfattende beho­vene er (stratificering). Stratificeringsredskabet udvikles af Sund­hedsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner.

- Sygehusenes kompetence til at beskrive genoptrænings- og rehabiliteringsbehovet for gruppen af borgere med meget omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov bliver styrket, og de får mulighed for at fastsætte en tidsfrist for, hvornår indsatsen skal påbegyndes.

- Der vil blive udarbejdet visitationsretningslinjer og sundhedsfaglige kvalitetskriterier for rehabiliteringsindsatsen for borgere med meget komplekse rehabiliteringsbehov.

- Udviklingen på genoptræningsområdet vil blive fulgt, bl.a. med fokus på ventetider og indsatsen i forhold til de forskellige grupper

 

3. Finansieringssystemer

- Når de nyligt reviderede regler har virket i en periode vil regeringen evaluere den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

- Regeringen vil undersøge mulighederne for i højere grad at fokusere på patienternes samlede behandlingsforløb frem for at honorere den enkelte kontakt.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet