Styrelse: Sommerhuskloakering er ikke et generelt behov

Vandplanerne er over sommeren blevet kritiseret for at overse potentialerne ved at kloakere sommerhusområder. Naturstyrelsen afviser nu kritikken

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Forurenet vand og slam fra en del af de 150.000 sommerhuse, som i dag ikke er tilsluttet offentlig kloak, er godt i gang med at forurene danske vandløb, fjorde, kyster og grundvand. Derfor er kloakering af sommerhusområderne et overset virkemiddel for at nå målene i Vandplanerne. Det mener bl.a. Danske Anlægsentreprenører, som er et branchefællesskab under Dansk Byggeri, og det rådgivende ingeniørfirma Grontmij, som har undersøgt området.

Men Sara Røpke, konstitueret kontorchef i Naturstyrelsen, afviser, at vandplanerne på det område har været mangelfulde.

- Naturstyrelsen er ikke bekendt med, at nedsivningsanlæg ved sommerhuse generelt skulle fungere dårligt. De undersøgelser, der foreligger af nedsivningsanlæg, viser tværtimod, at nedsivningsanlæg ikke har nogen betydelig påvirkning af vandmiljøet, siger hun og understreger, at der kun findes få undersøgelser på området.

- Såfremt sommerhusområder påvirker vandløb eller søer - dvs. hvis de udleder spildevand -, kan de i øvrigt godt være med i vandplanens indsatsprogram.

Hvorfor har man fravalgt kloakering af sommerhusområder som indsatsområde i vandplanerne?

- Langt hovedparten af sommerhusene i Danmark har nedsivningsanlæg og ligger i øvrigt ofte kystnært. I forhold til vandløb og søer har sommerhusene derfor en meget begrænset påvirkning. Påvirkningen af kystvande med kvælstof fra sommerhusområder med nedsivning er meget begrænset sammenlignet med øvrige kvælstoftilførsler til kystvande.

Mener Naturstyrelsen og Miljøministeriet fortsat, at det er fornuftigt ikke at tage højde for kloakering af sommerhusområder i vandplanerne?

- Ja, der er ikke et generelt behov for at kloakere sommerhusområder, da hovedparten af disse har nedsivningsanlæg, ligger kystnært, og da de ikke har nogen væsentlig påvirkning af vandmiljøet. I øvrigt er det kommunerne, der i spildevandsplanerne - pga. lokalkendskabet - fastlægger, hvordan spildevandsrensning skal fastlægges.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet