Stemningsbilleder fra det lokale demokrati

Regeringen sprang nærdemokratiet over med sin evaluering af kommunalreformen. Det drager økonomi- og indenrigsministerens personlige repræsentant nu ud i landet for at råde bod på.

Interview

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Hele foråret skal Margrethe Vestagers nyligt udpegede ’personlige repræsentant’ rejse rundt og besøge kommuner i det ganske land for at tage temperaturen på det lokale demokrati. Selv om det kan lyde overskueligt, så er der nok at tage fat på.

For Marianne Thyrring fik først sin nye bestilling kort før jul, hvor hun samtidig forlod posten som departementschef i Miljøministeriet. Og aktuelt er hendes opgave ikke nærmere specificeret, end at hun skal se nærmere på barrierer og muligheder i kommunernes arbejde med at sikre større borgerinddragelse, og hvordan borgerne opfatter lokaldemokratiet.

Det vil dels ske ved at besøge op mod 10 – 15 kommuner og herudover at gennemføre en større spørgeskemaundersøgelse med assistance fra forskningsinstituttet KORA. Udgangspunktet er blandt andet den faldende valgdeltagelse ved valget i 2009 og en ambition om at få hævet deltagelsen ved næste valg.

- Udover et ønske om at få en bedre fornemmelse for demokratiets tilstand, er den politiske tanke med det her, at der virkelig bliver gjort noget for at gøre opmærksom på kommunalvalget, siger Marianne Thyrring.

Ikke videnskab

Første stop på hendes tur rundt i landet var en såkaldt forsker-workshop i Dyrehaven nord for København. Her var en række af landets føren-de kommunal- og forvaltningsforskere samlet for at komme med input til det videre forløb.

De drøftede blandt andet tre teser for lokaldemokratiets tilstand, som Marianne Thyrring vil lægge til grund for en nærmere afgrænsning af sit arbejde. Den ene handler om, at den formelle høringsform er forældet, når det handler om at sikre borgernes inddragelse og indflydelse.

Den anden handler om, at borgerne i højere grad opfatter sig som brugere i en velfærdspolitik frem for borgere i et lokaldemokrati. Og det tredje går på, at det er nødvendigt at sikre de unges interesse, når en ny generation skal til stemmeurnerne.

- Noget af det, forskerne har gjort os opmærksomme på, er, at vi skal være meget forsigtige med at fokusere for meget på valgdeltagelsen. Det er alt for snævert og er måske kun et symptom på andre problemer, siger Marianne Thyrring. 

Samtidig er hun blevet mere tilbageholdende med at kalde sit arbejde for en egentlig undersøgelse. Det vil nærmere give nogle ’stemningsbilleder’ fra det lokale demokrati.

Lynafleder

Timingen af rundrejsen falder sammen med, at regeringen præsenterer sin evaluering af kommunalreformen. En evaluering, der af flere forskere er blevet kritiseret for ikke at forholde sig til nærdemokratiets udvikling. Et emne, der ellers fyldte en del i debatten op mod reformens vedtagelse.

Ved at sætte en personlig repræsentant i gang med at se på netop det aspekt, giver Margrethe Vestager (R) et sted at pege hen, hvis den kritik skulle dukke op igen. Marianne Thyrring lægger da heller ikke skjul på, at hendes rolle netop er at imødekomme det ønske, der har været om at se nærmere på nærdemokratiets tilstand.

- Vi lovede jo os selv i forbindelse med kommunalreformen, at vi ikke ville tabe den her problematik med nærdemokratiet af syne i hele arbejdet med at få de store, nye kommuner til at fungere, siger Marianne Thyrring.

Hun bliver efter eget udsagn allerede nu kontaktet af en lang række kommuner, som gerne vil have, at hun skal komme på besøg hos netop dem. Men det bliver ikke først-til-mølle-princippet, som afgør, hvem hun skal besøge.

Det skal gerne være et repræsentativt udsnit af kommunerne, som kan belyse forskellige problemstillinger.

- Når nu jeg får udvalgt, hvilke kommuner jeg gerne vil besøge, så ringer jeg til borgmesteren og spørger, om de nu har lyst til at være med til det her. Hvordan besøgene bliver, og hvad de kommer til at rumme, vil jeg så finde ud af i dialog med kommunerne,  men besøgene skal foruden snakke med borgmester og lokalpolitikere også rumme dialog med borgere og interessenter i lidt bredere frstand, siger Marianne Thyrring.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet