Se regeringens kommende lovforslag

Nye klageregler og ophævelse af pligten til udbudsstrategier er blandt regeringens lovforslag for det næste folketingsår

Initiativer

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringen er kommet med sit lovprogram for folketingsåret 2012/2013. Her er de mest relevante lovforslag for indkøbere og leverandører til det offentlige.


Erhvervs- og vækstministeren
- Annonceringspligten for visse typer af udbud skal lempes. Det vil få betydning for en række store velfærdsopgaver inden for social, sundhed, undervisning og beskæftigelse.

- Kommuner og regioner skal have en styrket mulighed for at deltage i selskaber. For eksempel hæves omsætningsgrænsen for salg til andre end kommuner og regioner fra de nuværende 25 til 50 procent. Dermed kan kommunale og regionale virksomheder få et større privat kundegrundlag.

- Samtidigt vil kommuner få nemmere ved at udføre opgaver for andre kommuner – uden opgaven behøver at komme i udbud. Målet hermed er at fremme offentlige samarbejder.

- Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at analysere mulighederne for en generel regelforenkling og tilpasning af klagesystemet for udbud, herunder at fremlægge konkrete forslag på området. Et nyt lovforslag februar næste år vil følge op på dette udvalgsarbejde.


Økonomi- og indenrigsministeren
- Kravet om kommunale kvalitetskontrakter ophæves, ligesom kommunerne og regionerne heller ikke længere skal have pligt til at udarbejde udbudsstrategier.

- Lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner bliver ligeledes ophævet. Forslaget indebærer en afskaffelse af kommunalbestyrelsens forpligtelse til følgende:

- At vurdere mulighederne for at udvide fritvalgsordninger.

- At informere om frit valg på områder, hvor der ikke er udarbejdet sammenlignelig brugerinformation.

- At informere om forhold vedrørende leveringen af serviceydelser i forbindelse med frit valg samt opfølgning herpå.

Forslaget indebærer endvidere en afskaffelse af kravet om indberetning og offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation på brugerinformation.dk og en nedlæggelse af portalen.

Ministeren for sundhed og forebyggelse
- Et lovforslag vil indføre differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusudvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra 2011 og aftalen om regionernes økonomi for 2013.

- Regeringen vil afskaffe fritvalgsordningen i forhold til privat praksis i børne- og ungdomstandplejen og frivalgsordningen i omsorgstandplejen.

- Det offentlige tilskud til høreapparater på private klinikker nedsættes.

Social- og integrationsministeren
- Reglerne om frit valg af leverandør af hjemmehjælp skal forenkles. Et nyt lovforslag lægger op til, at kommunerne fremover kan tilrettelægge det frie valg enten ved at skabe grundlag for, at borgerne kan vælge mellem mindst to leverandører via de generelle udbudsregler eller ved en ordning, hvor borgerne kan vælge selv at indgå aftale med en privat leverandør (fritvalgsbeviset).


Ministeren for by, bolig og landdistrikter
- Loven om friplejeboliger blev tidligere i år evalueret for blandt andet at se på følgende tre temaer:

- Borgernes anvendelse af det frie valg.

- Konkurrencesituationen og leverandørernes mulighed for at etablere friplejeboliger og levere service herfra.

- Lovens konsekvenser for kommunerne i forhold til kapacitetstilpasning, administration og serviceudgifter.

Som følge af evalueringen vil der forventeligt i marts næste år ske en revision af loven.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet