Se kommissions anbefalinger til ny refusion

Regeringen tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger, når refusionen skal genovervejes. Se modellen her

REFUSION

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Aftrapning og ensretning er de grundlæggende principper i Arbejdsmarkedskommissionens forslag til en ny model for statslig refusion af kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Kort fortalt foreslår kommissionen, at der gøres op med det nuværende systems tilbøjelighed til at skabe uhensigtsmæssig kassetænkning i kommunerne ved at tilbyde samme refusion ved alle ydelser, som så aftrappes så den enkelte kommune kommer til at bære en stadig større del af byrden selv.

Aftrapning
Den første måned skal staten refundere 100 pct. af kommunens udgifter til en ydelse. Fra 2. – 12. måneds ledighed er refusionen på 65 pct. for derefter at falde til 35 pct. mellem 1. og 3. år. Herefter bortfalder refusionen.
Kommunerne vil fortsat skulle kompenseres for udgifterne til overførelsesindkomster under et, så lavere direkte refusion fører til et højere bloktilskud.

- Med Kommissionens nye refusionsmodel vil kommunerne få en økonomisk tilskyndelse til at prioritere beskæftigelsesindsatsen i det omfang, det kan betale sig, skriver Arbejdsmarkedskommissionens i sin rapport, der udkom i 2009.

Ét stærkt incitament
Argumentet er, at kommunernes stærkeste incitament bliver at få folk i arbejde hurtigt. Samtidig er der tale om et enkelt og gennemskueligt system.

Dermed vil kommunerne af sig selv vælge de indsatser og aktiveringsformer, der virker, frem for at satse på aktivering af tvivlsom kvalitet, men som giver adgang til refusion. Også tilbøjeligheden til at tildele ydelser ud fra et refusionshensyn begrænses. Bland andet er der observeret en tendens til, at førtidspension træder i stedet for sygedagpenge, når statsrefusion ophører efter 52 uger.

Økonomisk omvæltning
Arbejdsmarkedskommissionen peger dog på, at der kan være nogle slagsider ved den nye model, der skal tages højde for.

Modellen vil betyde, at kommunerne får refunderet en langt mindre andel af udgifterne til overførelser. Arbejdsmarkedskommissionen regner sig frem til, at kommunerne (med de gældende regler for 2009) ville gå fra at få refunderet over 40 pct. af udgifterne direkte til under 20 pct.

Da overførelsesindkomster til ledige ifølge Mandag Morgen udgør 114 mia. kr. vil det altså blive et ganske betragteligt beløb, som flyttes fra en direkte kompensation til den enkelte kommune til en generel kompensation via bloktilskuddet.

Udligningsjustering
Det vil kræve en grundig gennemtænkt justering af udligningsordningen at undgå store utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved en lavere refusion.

Her til kommer risikoen for, at kommunerne får et incitament til at fokuserer beskæftigelsesindsatsen på de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet. De svageste ledige risikerer dermed at blive overset.

Social eksport
Der vil også kunne opstå risiko for, at kommunerne kan blive fristet til at ’eksportere’ langtidsledige til andre kommuner. Det kan ifølge kommissionen imødegås ved at lade betalingen følge borgerne i en periode.

Læs mere i Arbejdsmarkedskommissionens rapport s. 201 og fremefter.

 

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet