Sag om CO2-kvoteregister er nu endeligt afsluttet

Rigsrevisionen har vurderet, at miljøministerens, klima-, energi- og bygningsministerens og skatteministerens redegørelser er tilfredsstillende

Redegørelse

Af Redaktionen | [email protected]

Rigsrevisionen har tidligere påpeget, at administrationen af CO2-kvoteregistret har været utilfredsstillende i perioden fra 2005 til midten af 2009. I den periode blev registret udnyttet til at bedrive momssvindel. Siden slutningen af 2009 har Energistyrelsen dog strammet gevaldigt op i administrationen af kvoteregisteret.

Rigsrevisionen har nu vurderet, at miljøministerens, klima-, energi- og bygningsministerens og skatteministerens redegørelser er tilfredsstillende. Redegørelserne omhandler følgende sager: Administrationen af personkonti i Kvoteregisteret, klima- og energiministerens orientering af Folketinget samt omfanget af og muligheden for at begå momskarruselsvindel.

Rigsrevisor Lone Strøm finder initiativerne på de tre områder tilfredsstillende og vil derfor ikke følge området yderligere.

’Da Energistyrelsen nu har etableret skrappe dokumentationskrav, så Kvoteregisteret ad- ministreres i overensstemmelse med EU-forordningen, og da indførelsen af omvendt beta- lingspligt ved handel med CO2-kvoter i de fleste europæiske lande har medført, at mulighe- den for at begå momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvoter er stærkt begrænset, er det min opfattelse, at sagen kan afsluttes,’ skriver rigsrevisoren i den afsluttende rapport.  

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet