Prognose: To mia. kr. mindre på velfærd end tilladt

Kom rundt om prognosen fra OAO om, at kommunerne næste år bruge omkring to mia. kr. mindre på velfærden, end regeringen har givet mulighed for

BUDGET 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Særligt dagtilbud, de ældre og kommunernes egen administration bliver beskåret for at få enderne i næste års kommunale budgetter til at mødes. Samlet set kan der forventes besparelser i forhold til budgettet for 2012 på 1,9 mia. kr. viser en ny prognose over kommunernes serviceudgifter i 2013 fra Offenligt Ansattes Organisationer (OAO).

Prognosen er baseret på 29 kommuners tal for driftsudgifterne. Samlet har de kommuner budgetteret med driftsudgifter for 63,2 mia. kr., hvilket er knap 600 mio. under deres samlede serviceramme.

Det svarer til, at kommunerne i gennemsnit bruger en pct. mindre på velfærden næste år, end de har fået lov til i forbindelse med årets økonomiaftale. Skaleres der op til landsplan vil det betyde, at der bliver brugt omkring 2 mia. kr. mindre end servicerammen giver mulighed for. Mere præcis 1,9 mia. kr., når Københavns Kommune holdes uden for regnskabet.

Da servicerammen for 2013 modsvarer de budgetterede udgifter for 2012, er der med andre ord tale om egentlige besparelser, skriver OAO.

KL’s cheføkonom, Jan Olsen, afviser, at kommunerne rammer så langt under servicerammen.

- Vi har nu fået indberetninger fra alle 98 kommuner, og alt tyder på, at de samlede budgetter vil ligge godt 6-700 millioner kroner under servicerammen. Men der er stadig tale om foreløbige tal, inden de officielt indberettes til Danmarks Statistik, siger Jan Olsen.

Overforbrug på anlæg
OAO hæfter sig også ved, at mens servicerammen hverken blev fyldt ud i 2012 eller nu i 2013, så er der for begge år tale om et merforbrug på anlægssiden. I 2012 fik kommunerne ekstraordinært lov til at bruge 4,5 mia. kr. mere på anlæg, end økonomiaftalen gav lov til. Og for 2013 har KL's hidtidge prognoser peget på, at anlægsrammen kan blive overskredet med 2,5 mia. kr.

Der er dog sket en betydelig tilpasning siden KL's første prognose med udsigten til at blive ramt af den nyindførte sanktion, hvor en mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at anlægsrammen holdes. Aktuelt lyder forventingen fra KL på et overforbrug på 500- 600 mio. kr.
KL har tidligere luftet tanken om ikke det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne kunne 'veksles' til en udvidet ramme på anlæg.

Grønthøster kørt i stilling
Med en gennemgang af 40 kommuers budgetforlig, når OAO frem til, at det primært er ældreområdet, administration og daginstitutioner, der bliver ramt af besparelser i 2013. Det til trods for, at der er tilført 500 mio. kr. yderligere til dagpasning i 2013.

Ni af de 40 kommuner kører grønthøsteren over budgettet ved enten at bruge en lavere pris- og lønfremskrivning, end den KL og regeringen har lagt op til, eller ved helt at undlade et fremskrive. Norddjurs har eksempelvis udelukkende foretaget prisfremskrivninger på de områder, som kommunen ikke selv kan påvirke.

Kerteminde er den kommune i opgørelsen, der er længst fra at udfylde servicerammen. Her bruger man knap 30 mio. kr. mindre, end økonomiaftalen giver mulighed for, hvilket svarer til tre pct. af kommunens serviceramme. Det på trods af, at kommunen har fået lov til at hæve skatten med 6,6 mio. kr.
Besparelserne her rammer først og fremmest de store serviceområder: Dagpasning, folkeskoler samt de ældre og handicappede.

Regeringen skummer fløden
I KL's første budgetopgørelse for 2013 fra september var forventningen, at kommunerne samlet set vil bruge 1,5 mia. kr. mindre end servicerammen giver mulighed for næste år. Underopfyldesen kan være et udtryk for, at kommunerne garderer sig mod uforudsete udgifter og den medfølgenede risiko for sanktioner, hvis budgettet skrider.

Ifølge KL's cheføkonom, Jan Olsen, er der en god forklaring på, at kommunerne ikke udfylder servicerammen.

- Mange kommuner har slet ikke penge til at finansiere deres gennemsnitlige del af den aftalte serviceramme med regeringen. Økonomien er stram, og pengene er der ikke. Og dertil kommer, at kommunerne generelt lægger budgetter lidt under rammen, fordi de er bange for at blive ramt af regeringens sanktioner, hvis de overskrider rammen, siger Jan Olsen.

OAO peger på, at forsigtigheden kan føre til, at regeringen indsnævrer servicerammen yderligere ved næste års økonomiforhandlinger ved igen at tage udgangspunkt i kommunernes budgetterede udgifter. Ganske som regeringen gjorde det i sommer med aftalen om næste års økonomi.

 

Læs OAO's opgørelse her.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet