Finansminister Claus Hjort Frederiksen ved overdragelsen i ministeriet. Foto: Rumle Skafte/POLFOTO
Finansminister Claus Hjort Frederiksen ved overdragelsen i ministeriet. Foto: Rumle Skafte/POLFOTO

Økonomiaftale med kommunale besparelser

Kommunernes serviceramme reduceres med 500 millioner kroner, mens anlægsinvesteringerne reduceres med 900 millioner kroner næste år.

Økonomiaftale

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Armlægningen om kommunernes økonomiske rammer for 2016 sluttede fredag den 3. juli, og den nye aftale indeholder krav om kommunalebesparelser på både service og anlæg. De kommende fire år skal kommunerne således hvert år effektivisere med én procent, altså aflevere 2,4 mia. kr. i såkaldt omprioriteringsbidrag. Regeringen lover, at den 'vil prioritere kernevelfærd', når den bruger af det årlige 'omprioriteringsbidrag',  der er det mest omdiskuterede element i den nye økonomiaftale.

”Hvis kommunerne skal spare 2,4 milliarder, så har de ikke ret mange andre valgmuligheder end at fokusere på de store velfærdsområder. Det er her de store udgifter ligger, og det er også her, der er mulighed for at finde nogle besparelser.”

Regeringen har nemlig lyttet til, at KL af hensyn til planlægningshorisonten gerne ser et tidsmæssigt indløb til, at omprioriteringsbidraget starter fuldt ud - ligesom regeringen ønsker at prioritere den borgernære velfærd. Derfor er en andel af midlerne i 2016 ført tilbage til borgernær velfærd så som ældre, folkeskole og børn.

- Vi er nødt til hele tiden at sikre, at skatteydernes penge anvendes, hvor de gør størst gavn for borgerne. Det er væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre midler, som kan anvendes til prioriterede indsatser. Fx sundhed, ældre og tryghed. Omprioritering har været et gældende princip i staten i mange år. Nu udbredes princippet til kommunerne, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Kommuneaftale vil mindske kernevelfærd

Selv om regeringen har bebudet, at effektiviseringskravene til landets kommuner ikke skal munde ud i forringelser i kernevelfærden, kan det ikke undgås på længere sigt. Sådan siger Kurt Houlberg, kommunalforsker ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), om aftalen mellem KL og regeringen.

- Hvis kommunerne skal spare 2,4 milliarder, så har de ikke ret mange andre valgmuligheder end at fokusere på de store velfærdsområder. Det er her de store udgifter ligger, og det er også her, der er mulighed for at finde nogle besparelser, siger Kurt Houlberg. Og spørger man ham, vil effektiviseringerne på længere sigt gå ud over kernevelfærden.

- Der er måske også mulighed for at finde besparelser på administration, kultur og måske vejvæsen, men det er de store velfærdsområder, man vil se på. Det vil blive skoler, daginstitutioner og ældreområdet, vurderer han.

Han understreger dog, at det formentlig ikke vil være til at mærke en forskel allerede næste år på grund af den udligning, regeringen vil betale kommunerne.

KL: Mindre bureaukrati eller besparelser

Hvis det skal være muligt for kommunerne at effektivisere for én procent årligt, kræver det, at regeringen leverer betragteligt på afbureaukratiseringer og forenklinger. Det er meldingen fra Martin Damm (V), der formand for KL.

- Hvis vi bare skal reducere udgifterne med én procent, så vil det gå ud over velfærden. Derfor har vi sagt til regeringen, at hvis vi skal reducere udgifterne, så skal det være fordi, de leverer på afbureaukratiseringer og forenklinger, siger han.

Ifølge Martin Damm har der spredt sig en misforståelse om, at kommunerne ikke ønsker at effektivisere, og det er ærgerlig misforståelse, mener han, for kommunerne er allerede i fuld gang.

- Der foregår allerede store effektiviseringer i kommunerne. Men gevinsten bruges jo i kommunerne igen. Det er det, der gør, at vi kan drive kommunerne, og det anerkender regeringen heldigvis også, siger Martin Damm.

Økonomiaftalen

Regeringen og KL er nået til enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2016:

  • Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. af prioriteringsbidraget til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.
  • Kommunernes investeringer vil udgøre 16,6 mia. kr. i 2016. Der sker dermed en tilpasning af anlægsudgifterne efter en periode, hvor kommunerne har fremrykket anlægsprojekter og opretholdt et historisk højt anlægsniveau under den økonomiske krise
  • Regeringen og KL er enige om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr. i 2016, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
  • Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
  • Regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i 2016 med henblik på at understøtte kommunernes modtagelse og integration af flygtninge mv.
Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte en række temaer, bl.a. samarbejdet om effektivisering og digitalisering samt konkrete forslag til regelforenklinger, der giver kommunerne forbedrede styrings- og prioriteringsmuligheder. Udover en liberalisering af planloven kan der bl.a. ses på en forenkling af beskæftigelseslovgivningen.

Videre proces

Regeringen vil primo juli oversende et bloktilskudsaktstykke til Folketingets Finansudvalg, som fastlægger det samlede bloktilskud til kommunerne i 2016, således at der skabes klarhed om rammerne for budgetlægningen. Regeringen og KL er enige om i efteråret at drøfte en række yderligere kommunale temaer, herunder det videre samarbejde om regelforenkling, effektivisering, digitaliseringsstrategi mv. Aftale om regionernes økonomi for 2016 Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen i løbet af sommeren gøre status på sundhedsområdet og tage stilling til, hvilke områder der særligt skal prioriteres. I lyset af denne status vil regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan have afsluttet budgetlægningen senest 15. oktober 2015.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet