Læs: Vestagers svar på udlignings-tiltale

DOKUMENTATION: Her er Margrethe Vestagers (R) svar på kommunernes kritik af, at udligningens Robin Hood-effekt er forsvundet

UDLIGNING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

På baggrund af kritikken fra en række kommunerne, om at de ikke havde fået den forventede gevinst fra udlignignsreformen, stillede medlem af Folketingets kommunaludvalg Erling Bonnesen følgende spørgsmål til økonomi- og indenrigsminisgter Margrethe Vestager (R):

- Ministeren bedes fremsende en oversigt over udligningsreformens virkninger for kommunerne fordelt på de enkelte kommuner, der også viser forskellene på, hvad der blev udmeldt til kommunerne ved udligningsreformens indgåelse, og hvordan slutresultatet – med nyeste viden – er nu med de faktiske tal til kommunerne.

Ministeren har valgt at sætte en af Slotsholmens største lommeregner i sving for at svare på spørgsmålet. Med opdaterede tal for 2013 har hun fået genberegnet de fordelingsmæssige konsekvenser af forårets justeringer af udlignigsordningen.

Ministerens svar:
- De byrdefordelingsmæssige virkninger af justeringerne i udligningssystemet blev i foråret beregnet med udgangspunkt i tilskudsudmeldingen for 2012, dvs. med bloktilskuddet for 2012 og folketal og øvrige kriterier for tilskudsåret 2012.

-Efterfølgende er tilskuddet for 2013 blevet udmeldt til kommunerne på grundlag af det fastsatte bloktilskud for 2013 og beskatningsgrundlag og øvrige kriterier til brug for opgørelsen af tilskuddet for 2013. En ny konsekvensberegning på dette grundlag forudsætter, at foretages en tilskudsberegning for 2013 baseret på reglerne for 2012. En sådan beregning vil vise, hvordan tilskuddet for 2013 ville have været fordelt, hvis reglerne ikke var blevet ændret.

-Det skal bemærkes, at en tilskudsberegning for 2013 baseret på 2012-regler ikke er ukompliceret, da den indebærer indhentelse og kvalitetsvurdering af data for udgiftsbehovskriterier, sådan som disse var defineret i det tidligere system. Ministeriet har dog til brug for en sådan beregning indhentet data for 2013 opgjort efter de gamle regler. Disse data må tages med forbehold, idet det er forudsat, at der ikke ville være foretaget administrative ændringer i dataudtræk, hvis det f.eks. ved omlægninger af registre var muligt i højere grad at følge definitionerne af de enkelte kriterier.

Beregningens resultat kan ses her.


Forklaring på tabellerne:
Tilskudsberegningen for 2013 efter de gældende regler, svarende til udmeldingen til kommunerne, er vist i kolonne 1 i tabellen. 

En tilskudsberegning for 2013 baseret på 2012-regler – med de ovennævnte forbehold – er vist i tabellens kolonne 2.

Forskellen mellem de to begninger fremgår af tabellens kolonne 3, det vil sige de beregnede byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af regelændringerne opgjort på data for 2013.

Tabellens kolonne 4 viser den de beregnede byrdefordelingsmæssige forskydninger opgjort på data for 2012. Denne beregning blev opgjort i forbindelse med lovforslaget.

Tabellens kolonne 5 viser forskellen mellem tabellens kolonne 3 og 4, dvs. forskellen mellem de beregnede konsekvenser af de ændrede regler beregnet på bloktilskud og øvrige kriterier for 2013 og den tilsvarende beregning baseret på bloktilskud og øvrige kriterier for 2012.

Tabellens kolonne 6 viser forskellen mellem de to beregninger, jf. kolonne 5, opgjort pr. indbygger.

 

Generelle bemærkninger
Det skal generelt bemærkes, at den nye konsekvensberegning baseret på data for 2013 viser den samme tendens som den beregning baseret på data for 2012, som lå til grund for lovforslaget. Det gælder både på kommuneniveau og for grupperinger af kommuner, f.eks. hvor meget der tilføres land- og yderkommunerne som følge af regelændringerne.

For de enkelte kommuner vil der naturligvis være visse bevægelser. Det skyldes først og fremmest den årlige opdatering af beregningsgrundlaget fra 2012 til 2013. Det skal i den forbindelse bemærkes, at beregningsgrundlaget for udligningen opdateres hvert år med henblik på at sikre størst mulig aktualitet i udligningen.

Den årlige opdatering medfører hvert år – det vil sige også inden justeringen af systemet - visse forskydninger i fordelingen mellem kommunerne som følge af ændringer i de bagvedliggende forhold, som f.eks. beskatningsgrundlag, folketal og øvrige socioøkonomiske forhold.  

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet