Kommuner gav ulovlige afslag på hjælpemidler

18 kommuner skal genbehandle sager om hjælpemidler, fordi de har ladet andre aktører træffe afgørelserne. KL og DH ønsker lovændring.

Hjælpemidler

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Handicappede og ældre borgere har i mindst 18 kommuner fået ulovlige afslag på deres ansøgninger om ting som gribetænger og læsemaskiner.

Kommuner er forpligtede til selv at træffe afgørelser om hjælpemidler, men de pågældende kommuner har overladt kompetencen til private og tværkommunale aktører.

Dermed har kommunerne sat borgernes retssikkerhed over styr, mener juridiske eksperter.

“Der er en retssikkerhedsgaranti, der er bristet ved, at man ikke har fulgt de kompetenceregler, som Folketinget har fastsat,” siger lektor på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet John Klausen.

Lektor i socialret Nina Von Hielmcrone er enig og slår fast, at lovgivningen er helt klar. Kernen i det kommunale selvstyre er netop, at afgørelserne skal træffes i den enkelte kommune og ikke hos private eller fælleskommunale enheder.

“Når man har lagt kompetencen ud til kommunerne, så er det for at have nærheden til borgerne. Ellers kan man jo lige så godt have statslige organer til det,” siger Nina von Hielmcrone fra Aalborg Universitet.

Mangler faglig ekspertise

Hovedparten af de ulovlige afgørelser om hjælpemidler er fra Fyn og Sydjylland. Alene i løbet af det seneste år har Statsforvaltningen i Syddanmark pålagt 16 ud af de 22 kommuner at genoptage deres afslag.

”Når en kommune uden lovhjemmel har overladt hele sagsbehandlingen til en privat aktør, vil afgørelserne være ugyldige. Der vil derfor være ganske mange sager, som kommunerne er forpligtede til at genoptage,” siger John Klausen.

Dermed vækker lovbruddet mindelser om Falck-sagen, hvor virksomheden traf ulovlige afgørelser om sygedagpenge for en lang række kommuner. Også her måtte kommunerne genoptage hundredvis af sager med store ekstraomkostninger til følge.

Alene Varde skal nu genbehandle 85 afslag på hjælpemidler, der er givet mellem 2007 og 2010. Afslagene er givet af Hjælpemiddelcentralen, der tidligere var amtslig, men som i dag hører under Esbjerg Kommune. Hjælpemiddelcentralen har udredt sager for Billund, Varde, Fanø og Vejen. Alle fire kommuner er i år blevet pålagt at genoptage de sager, hvor der er givet helt eller delvist afslag.

I Varde påpeger leder af social- og handicapafdelingen Maiken Cramer Schmiegelow, at det vil kræve mange ressourcer at genoptage sagerne, der er fordelt på 60 borgere.

Hun mener, at det var i borgernes egen interesse, at sagsbehandlingen lå hos den myndighed, som tog sig af den inden strukturreformen. 

“Vi fortsatte jo bare samarbejdet. Det var jo dem, der havde den faglige ekspertise. Det har vi ikke – vi har for eksempel ikke en optiker ansat. Så vi gjorde det sådan set for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen,” siger hun.

Voldsomme ressourcer

Nina von Hielmcrone forstår godt kommunernes behov for at sikre sig ekspertise udefra.

“Det har de fuldstændig ret i, men så er det kommunalreformen, som de skal skælde ud på. Det er et politisk spørgsmål og ikke et juridisk,” siger hun.

Både Nina von Hielmcrone og John Klausen understreger dog, at kommunerne godt kan inddrage faglig ekspertise til at undersøge og afklare tingene, så længe de selv træffer afgørelsen. Overlader kommunen derimod hele sagsforberedelsen eller lader den anden aktør foretage partshøring eller afgive indstilling, så er man gået for langt.

KL finder det ressourcemæssigt grotesk, at så mange kommuner nu skal genoptage deres afslag.

”Det er voldsomme ressourcer, der skal gå til det her, uden at det ændrer noget for borgerne. Der burde være et væsentlighedskriterie. Det er jo det, der gør, at man tager sig lidt til hovedet,” siger vicekontorchef for social og sundhed Kurt Hjortsø Kristensen.

Ændret lovgivning

KL ser gerne reglerne ændret, så kommunerne kan vælge, om de vil delegere kompetencen til at træffe afgørelser om billigere hjælpemidler til andre aktører.

En sådan ændring hilser Danske Handicaporganisationer velkommen. 

“Når kommunerne indser, at de ikke har kompetencen, så skal de have muligheden for at sende sagerne et andet sted hen,” siger næstformand Thorkild Olesen.

Han mener ikke, det vil svække borgernes retssikkerhed, så længe de stadig har mulighed for at anke afgørelserne.

“Det er faglighed og ekspertise, der gør, at man kan træffe de rigtige afgørelser, og ikke nærhed,” siger Thorkild Olesen, der også er landsformand i Dansk Blindesamfund.

Danske Handicaporganisationer ser gerne, at hjælpemiddelområdet indgår i den kommende evaluering af kommunalreformen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet