Kolonihaver skal ikke kloakeres for enhver pris

Hvis andre renseløsninger fungerer bedre i en miljømæssig eller samfundsøkonomisk sammenhæng, kan kommunerne og vandselskaberne benytte sig af det, slår miljøministeren fast

FRITIDSHUSE

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Folketingets Miljøudvalg har efter ønske fra Enhedslistens Per Clausen spurgt miljøminister Pia Olesen Dyhr (SF), om ministeren vil oplyse, hvilke overvejelser ministeren gør sig i forhold til kloakering af kolonihaver, på en sådan måde at der både tages hensyn til miljøet og at kolonihaver fastholdes som en økonomisk overkommelig mulighed for alle.

Ministeren svarer, at Naturstyrelsen er opmærksom på spørgsmålet og at styrelsen i forbindelse med arbejdet med de kommende vandplaner har vurderet, at der frem mod 2027 på landsplan skal gennemføres forbedret spildevandsrensning fra i alt ca. 46.000 ejendomme for at sikre en god vandkvalitet i vandløb og søer. Heraf har Naturstyrelsen tidligere skønnet, at omkring 1.300 ejendomme er kolonihavehuse.

- Det er kommunerne, der i deres spildevandsplaner fastlægger, i hvilke områder der skal ske forbedret spildevandsrensning. Det er også kommunerne, der afgør, om forbedret rensning skal ske i form af kloakering eller en anden renseløsning, skriver ministeren i svaret.

Pileanlæg eller nedsivning
Udover hensynet til kvaliteten i vandløb og søer kan kommunerne også varetage andre relevante hensyn, f.eks. forsumpning af områder, hygiejnisk forsvarlige forhold, badevandskvalitet mm., som kan ligge ud over de indsatsmål, der følger af de kommende vandplaner.

- For kolonihaver er det vigtigt at understrege, at kommunerne og vandselskaberne ikke skal kloakere for enhver pris. Hvis der er andre renseløsninger, der fungerer bedre i en miljømæssig eller samfundsøkonomisk sammenhæng, kan kommunerne og vandselskaberne benytte sig af de muligheder, der er. Det kan f.eks. være etablering af nedsivningsanlæg, rodzoneanlæg, pileanlæg, minirenseanlæg mv.

Sådanne lokale renseløsninger vil ofte være billigere at etablere for grundejeren end en kloakering og har samtidig lave driftsomkostninger. Forudsat at reglerne for etablering af sådanne anlæg overholdes, er der her tale om miljømæssigt forsvarlige og langsigtede løsninger, som kommunerne kan overveje at inddrage i deres spildevandsplanlægning.

Har en kolonihaveejer fået et påbud fra kommunen om at gennemføre en kloakering, fremgår det af Miljøministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ”Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land” fra december 2012, at vandselskaberne har mulighed for på eget initiativ at give henstand eller etablere en afdragsordning til boligejere (herunder kolonihaveejere), der har vanskeligt ved at betale tilslutningsbidrag til kloakfællesskabet på almindelige vilkår. Denne mulighed benytter nogle vandselskaber sig af allerede i dag.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet