KL raser over udbud på velfærdsydelser

I forslag til nyt udbudsdirektiv udvider Europa-Kommissionen reglerne til også at omfatte ydelser inden for social, sundhed og undervisning. KL er målløs. 

Eu

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Sygepleje på ældreområdet eller døgnhjælp til en multihandicappet person er i dag områder undtaget fra EU’s regler om udbud. Men sådan skal det ikke længere være, hvis det står til Europa-Kommissionen. De vil udvide EU’s udbudsregler til at omfatte opgaver inden for områderne social, sundhed og undervisning. Det fremgår af deres forslag til et nyt udbudsdirektiv. 

”Det her vil betyde en væsentlig administrativ byrde for kommunerne, og det går stik imod det, som Kommissionen selv har lagt op til med denne revision. Nemlig at modernisere de her regler, gøre det mere fleksibelt, enkelt og dermed også mindre omkostningstungt for både udbyderne og leverandørerne,” siger konsulent Anders Brøndum fra økonomisk sekretariat i KL.

Han hæfter sig særligt ved en undersøgelse lavet af Kommissionen selv, der viser, at kun 1,4 procent af de indgåede kontrakter i 2009 blev indgået på tværs af landegrænser.

”Og så vil de udvide reglerne til at gælde områder, som er endnu mindre egnet til EU-udbud. De opgaver, der ligger på for eksempel det sociale område, vil typisk være præget af et endnu mindre grænseoverskridende element end de 1,4 procent,” siger Anders Brøndum.

Jurister jubler

Opgaver inden for social, sundhed og undervisning blev oprindeligt undtaget fra udbudsdirektivet på grund af ydelsernes komplekse karakter med nationale særpræg.

Kommissionen forsøger nu at tage højde for det ved at sætte en højere tærskelværdi på 3,75 millioner kroner mod en grænse på 1,5 millioner kroner på andre opgaver. Samtidigt lægger Kommissionen op til, at kommunerne kun skal opfylde kravene om gennemsigtighed og ligebehandling på disse tre områder.

Alligevel er borgmester Søren Pape Poulsen (K) fra Viborg meget enig i KL’s betragtninger.

”Jeg ser det som et skridt på vejen mod mere bureaukrati, flere omkostninger og ingen reel konkurrence alligevel, fordi vi stort set heller ikke i dag ser virksomheder fra andre EU-lande, der byder på opgaverne i de danske kommuner. De eneste, der får gavn af det her, er bureaukrater og jurister,” siger Søren Pape Poulsen, der også er formand for KL’s internationale udvalg.

Virksomhederne er klar

I erhvervsorganisationen DI glæder man sig derimod over forslaget om udvidelse. Her ser man gerne, at Kommissionen tager skridtet endnu videre og lader social, sundhed og undervisning blive fuldt omfattet af udbudsdirektivet.

”De argumenterer for, at grunden til at lave et sådan særligt udbudsregime er, at de typisk ikke har nogen grænseoverskridende karakter, og det er altså ikke vores opfattelse. Tag nu en virksomhed som Falck. De løser rigtig mange opgaver inden for social- og sundhedsområdet i andre EU-lande,” siger branchedirektør Mette Rose Skaksen med ansvar for offentlig-privat. 

Som et andet eksempel nævner hun den begyndende konkurrenceudsættelse af drift af plejecentre i Danmark. Her har flere udenlandske firmaer vist interesse for at komme ind på det danske marked. 

Revisionen af udbudsdirektivet forventes for en stor del at blive færdiggjort i løbet af det næste halve år og dermed i regi af det danske formandskab.

Forslag er tilbageskridt

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) kommer til at stå i spidsen for dette arbejde, og han lytter til kritikken af udvidelsen.

”Jeg er opmærksom på, at det skaber mere bøvl, når direktivets procedurekrav også skal gælde for visse tjenesteydelser, som før var undtaget udbudspligten. Det er derfor også regeringens holdning, at denne udvidelse alene skal gælde områder, hvor der er en klar og dokumenteret grænseoverskridende interesse,” siger Ole Sohn til Kommunen.

I KL er man også fortrøstningsfuld i forhold til, at udvidelsen af EU-udbudsreglernes anvendelsesområde kan blive fjernet igen, når forslaget skal forhandles. I hvert fald hører man tilsvarende modstand fra såvel parlamentarikere i EU som søsterorganisationer rundt om i Europa.

I det hele taget lader forslaget til revision dog meget tilbage at ønske, mener KL. 

”Vi mener simpelthen, at det forslag, der ligger, er et klart tilbageskridt. Der er nogle enkelte steder, hvor der selvfølgelig er nogle positive tendenser, men det overskygges helt af de ting, som ellers står,” fortæller Anders Brøndum.

Rum for forbedringer

Blandt andet havde KL ønsket langt bredere mulighed for dialog mellem kommuner og leverandører. Både Anders Brøndum og Søren Pape Poulsen understreger desuden et kraftigt ønske om at få den generelle tærskelværdi på 1,5 millioner kroner hævet. Kommissionen fastholder imidlertid den nuværende grænse i deres forslag.

Helt overordnet synes Ole Sohn, at Kommissionen er kommet med et godt forslag med en god balance mellem de forskellige hensyn. Han hæfter sig blandt andet ved, at revisionen ønsker at give de små og mellemstore virksomheder bedre muligheder for at levere til det offentlige, ligesom moderniseringen vil reducere transaktionsomkostningerne i forbindelse med et udbud for både udbyder og leverandør.

Når det er sagt, så ser Ole Sohn flere forbedringsmuligheder.

”Jeg vil dog godt understrege, at der fortsat er rum for yderligere forenklinger og endnu større fleksibilitet for både ordre- og tilbudsgivere. Det er noget af det, som vi fra dansk side vil tage med i forhandlingerne,” fortæller ministeren.

Blandt andet er regeringen enig med KL i, at parterne i et udbud skal have bedre muligheder for at forhandle, end der er lagt op til i Kommissionens forslag.

Revisionen af det nye udbudsdirektiv forventes først endeligt afsluttet i løbet af efteråret.

 

EU

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet