Billede

Integrationsordførere roder i begreberne

Hverken Socialdemokraternes eller Venstres integrationsordfører kunne redegøre for forskellen på en asylansøger og en flygtning. Ufatteligt, mener eksperter.

Begreber

Af Jakob Frausig Simonsen | [email protected]

Flygtning, indvandrer, udlænding, illegal og asylansøger. Begreberne er mange, når debatten tager fart og både journalister og politikere forsøger at guide befolkningen rundt i den asylpolitiske manege. Men hvad dækker begreberne egentlig over, og hvem kan forventes at vide det?

Det var udgangspunktet for en rundspørge foretaget af Kommunen blandt Folketingets integrationsordførere. Her viste det sig, at ingen af ordførerne fra landets to største partier var i stand til at redegøre for, hvad forskellen er på to af de meget centrale begreber i debatten: asylansøgere og flygtninge.

Integrationsordfører for Venstre, Martin Geertsen, svarede, at der i bund og grund ikke er forskel på de to begreber.

- Jeg tror, det er begreber, der i princippet dækker over det samme. Asylansøger bliver man jo, når man når til den danske grænse og beder om at få asyl.

Ved du så, hvornår man bliver flygtning?

- Jeg ved ikke, om der findes en juridisk betegnelse for at være flygtning. Det gør der jo på konventionsbasis, men den præcise juridiske forskel kender jeg ikke.

Ligeledes havde socialdemokraternes Mette Reissmann svært ved at redegøre for forskellen.

- Man kan godt være asylansøger og så samtidig være fattigdomsflygtning, men så får du ikke asyl, fordi du ikke har noget beskyttelsesbehov. Men det er svært at svare entydigt på det.

Der findes jo et fast defineret begreb for det at være flygtning …

- Ja, og det er, når man skal have beskyttelse. Du kan også sige, at der ikke er nogen forskel. Fordi en asylansøger er en flygtning, som netop kommer og anmoder om beskyttelse. Det vil sige i parentes asyl.

Hos Dansk Flygtningehjælp har generalsekretær Andreas Kamm svært ved at forstå politikernes manglende evne til at besvare et spørgsmål, som i betragtning af deres ordførerpost burde være ligetil.

- Jeg kan simpelthen ikke tro på, at der er en politisk ordfører fra et parti, som ikke kan kende forskel på en asylansøger og en flygtning. Det kan jeg umuligt begribe.

Han bakkes op af chefkonsulent hos Integrationsnet (en del af Dansk Flygtningehjælp) Else-Marie Ringgaard.

- Det er jo nærmest forfærdeligt. Hvis politikerne er forvirrede, så kan man da godt forstå, at den menige borger også er det. Men som udgangspunkt kan man vel godt forvente, at de, der sidder i Folketinget, ved hvad de taler om, siger hun.

Mens der i de store partier er tvivl om definitionerne, ser det anderledes ud hos Folketingets fløjpartier. Hverken Enhedslistens Johanne
Schmidt Nielsen eller Dansk Folkepartis Martin Henriksen havde problemer med at svare på spørgsmålene, og det kommer ikke bag på Andreas Kamm.

- Der er to partier, som i mine øjne er meget klare i debatten, og det er DF og Enhedslisten. Derfor undrer det mig heller ikke, at det er dem, der er skarpest. Og hvad enten man er enig eller uenig, så letter det debatten og den gensidige forståelse, at man er klar i sit udtryk og ved, hvad man taler om.

Udlændingedebatten:

Få styr på definitionerne!

 • Hvad er en udlænding? Betegnelsen udlændinge anvendes som fællesbetegnelse for indvandrere og efterkommere. Hvis man ikke er dansker, er man således udlænding.
 • Hvad er en indvandrer? Indvandrere er defineret som personer født i udlandet, hvor begge forældre er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer.
 • Hvad er en asylansøger? En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, men som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning.
 • Hvad er en flygtning? En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet og som således har fået opholdstilladelse som flygtning. Læs desuden nedenfor om konventionsflygtninge og kvoteflygtninge.
 • Hvad er en illegal immigrant? Man er illegal immigrant, hvis man opholder sig i et land i strid med dets love om indvandring. Det kan være, hvis man kommer uretmæssigt til landet uden at henvende sig til myndighederne, har benyttet falsk legitimation for at komme ind, har overskredet sit visum eller overskrider beføjelserne i sit visum.
 • Hvad er en udsendelseshindret? En udsendelseshindret er en udlænding, som har fået endeligt afslag på asyl, men som ikke er i stand til at vende tilbage til sit hjemland.
 • Hvad er en konventionsflygtning? En konventionsflygtning er en flygtning, som anses for omfattet af FN's Flygtningekonvention. Ifølge konventionen er flygtninge personer, som har en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller politiske opfattelser.
 • Hvad er en kvoteflygtning? En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på baggrund af Udlændingelovens § 8.
 • Hvad er humanitær opholdstilladelse? Humanitær opholdstilladelse kan gives til en udlænding, hvis væsentlige humanitære hensyn taler afgørende for det. Det er Justitsministeriet, som træffer afgørelse i sager om humanitær opholdstilladelse.
 • Hvad er beskyttelsesstatus? Udover i de tilfælde, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, giver Danmark beskyttelse, når Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.
 • Hvordan forløber en asylsag? Først afhører politiet asylansøgeren for at afklare identitet, personlige forhold og rejserute. Dernæst tager Udlændingestyrelsen stilling til, om ansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet land (jf. Dublin-forordningen). Hvis ansøgningen skal behandles i Danmark, får asylansøgeren hjælp til at udfylde et asylansøgningsskema og bliver indkaldt til en samtale med Udlændingestyrelsen, som derefter tager stilling til, om ansøgeren er berettiget til asyl eller ej.
 • Hvad er repatriering? Man kalder det repatriering, når en udlænding med opholdstilladelse frivilligt vender tilbage til sit hjemland for at tage varigt ophold dér, for eksempel hvis forholdene i hjemlandet er forbedrede. Reglerne for repatriering er reguleret i repatrieringsloven, og ordningen administreres af Dansk Flygtningehjælp.
 • Hvad er FN's Flygtningekonvention? Konventionen af 28. juli 1951 om Flygtninges Retsstilling (FN's Flygtningekonvention) er – med tilhørende protokol af 31. januar 1967 – den vigtigste del af det folkeretlige grundlag for Danmarks behandling af asylsager.
 • Hvad er Flygtningenævnet? Flygtningenævnet er klageinstans for Udlændingestyrelsens afgørelser i asyl-sager. Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, som træffer afgørelse ved flertal. Ved behandlingen af de enkelte sager medvirker 3 personer: formanden, som er dommer, samt 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Justitsministeriet og Advokatrådet.
 • Hvad er UNHCR? UNHCR (FN's Højkommissariat for Flygtninge) er en humanitær og ikke-politisk organisation, som blandt andet yder beskyttelse og støtte til flygtninge og personer, som lever i en flygtningelignende situation.
hvad er en udlænding_3

Kilde: Udlændingestyrelsen / integrationsministereiets hjemmeside: www.nyidanmark.dk

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet