Illustration: Flemming Dupont
Illustration: Flemming Dupont

Her er Alternativets drømmeministerier

Alternativet vil skære de nuvær­ende 20 ministerier ned til tolv. Grøn omstilling og borger­inddragelse er i centrum, men alternativisterne kan ende med øget centralisering og kasketforvirring ved at lave flere superministerier, vurderer lektor i offentlig forvaltning.

Borgen 2.0

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Stats- og Samfundsministeriet

Rasmus Nordqvist, Alternativet: "Vi mener, at det er vigtigt, at vi ikke kun snakker stat, men også samfund. Vi vil gerne have mindre stat og mere civilsamfund. Ved at skrive samfund ind i det, der i dag er Statsministeriet, tror vi, at vi kan ændre kulturen i ministeriet. Vi vil have mindre centralisering og mere frihed til kommunerne."

Gunnar Gjelstrup, lektor i offentlig forvaltning og ledelse ved København Universitet: "Det virker paradoksalt, at man for at undgå centralisering vil udvide det, der som bekendt er et af de mindste ministerier i centraladministrationen."

Ministeriet for Skoler, Uddannelse og Livslang Nysgerrighed

Nordqvist: "Vi ser ikke uddannelse som noget afsluttet. Vi skal henimod et samfund, hvor vi kan lære hele livet. Forskning, undervisning og uddannelse samtænkes. Man skal for eksempel have mulighed for at kunne tage fri i løbet af arbejdslivet for at lære nye ting uden at miste sin løn."

Gjelstrup: "Det lyder som en samtænkning af  Undervisnings-, Forsknings- og dele af Beskæftigelsesministeriet. Spørgsmålet om efter- og videreuddannelse er relativt marginalt. Hvis hele Beskæftigelsesministeriet ligger her, så er det et stort rum, der skal udfoldes. Livslang læring - hvordan kobles det op mod arbejdsmarkedets forskellige ledigheds- og sygdomsordninger? Det er et meget, meget stort ministerium. Spørgsmålet er, hvordan man sikrer en sam-menhængende beskæftigelsesindsats, hvis ikke hele beskæftigelsesområdet ligger her."

Ministeriet for Kultur og Innovation

Nordqvist: "Vi vil gerne have, at kultur bliver et mere centralt område indenfor politik. Det her ministerium skal skabe innovation på tværs af de andre ministerier. Man kan også kalde det et samarbejdsministerium."

Gjelstrup: "Her er det vigtigt at huske på, at Kulturministeriet har en meget bred vifte af opgaver i forhold til alle dele af kulturlivet i samfundet på den ene side, men på den anden side må man, hvis der skal tænkes innovation på tværs, være skarpere på, om det er opgaver fra Erhvervsministeriet eller Økonomiministeriet, der har ansvaret for den innovation.

Ministeriet for Erhverv og Økonomisk Bæredygtig Udvikling

Nordqvist: "Det er hele erhvervs- og økonomiområdet, hvor vi skal have udviklet nye målemekanismer og understøtte en bæredygtig omstilling. Hele finanssektoren ligger her. Vi foreslår en opdeling i almindelig bankforretning og spekulativ finansvirksomhed."

Gjelstrup: "Det er tankevækkende, at man vil tage iværksætteri og turisme ud af Erhvervsministeriet. Man kan forestille sig, at noget af det iværksætteri og den kreativitet, der skal til for at gøre erhvervslivet bæredygtigt, så forsvinder. Det er paradoksalt, at man placerer det et andet sted end Erhvervsministeriet."

Ministeriet for Levende Fællesskaber, Social Sammenhængskraft og Ligestilling

Nordqvist: "I stedet for at se socialområdet som sociale udgifter ser vi det som investeringer. Tanken er at skabe en sammenhængskraft på tværs af land og by og sociale skel."

Gjelstrup: "Her samler man Socialministeriet, Ministeriet for Landdistrikter og Ministeriet for Ligestilling under ét. Det kan rumme potentiale for at fremme de dagsordener, men det sker ikke blot ved en sammenlægning."

Ministeriet for Livskvalitet og Folkesundhed

Nordqvist: "Det er meget simpelt. Det handler om, at livskvalitet sikrer sundere mennesker. Man kan afhjælpe, at en hel del mennesker lander i sundhedssystemet, ved at arbejde med at sikre en høj livskvalitet."

Gjelstrup: "Det lyder egentlig blot som et Sundhedsministerium. Hvad signalerer det, at man ændrer et ministeriums navn? Vi er inde i den afdeling, hvor politik er symbolik. At sætte nogle andre ord på et ministerium ændrer ikke så meget."

Ministeriet for Klima, Energi, Ressourcer og Skat

Nordqvist: "Igen vil vi samtænke den grønne og den sorte bundlinje. Vi vil se på skat på arbejde i forhold til skat på ressourcer. Det handler om at lægge skatten om, så de store ressourceforbrugere betaler mest i skat og indkomstskatten sænkes. Det er for at understøtte en bæredygtig omstilling."

Gjelstrup: "Man vil gerne tænke på tværs, men man har tre ministerier med overlap. Hvad er der alternativt ved, at man splitter ministerier op, som arbejder med det samme? En måde at skabe bæredygtighed i klima- og energipolitikken på er ved at fremme iværksætteri."

Åbent Ministerium og Ministerium for Borgerinddragelse

Nordqvist: "Der er to ting i det. Vi vil have et helt åbent ministerium, hvor flere kan inddrages. Som borger deltager du ikke kun ved at stemme, men du deltager også ved at blive inddraget i opgaveløsningen. Vi vil inddrage flere i demokratiet, uden at det nødvendigvis går gennem partimedlemskab. Folkeafstemninger er en god idé, men det er ikke den eneste måde at lave demokrati på."

Gjelstrup: "Centraladministrationen er karakteriseret ved at have meget lidt borgerkontakt. Hvis en borger henvender sig på Slotsholmen, så er det nærmest en fejltagelse. Ved at åbne op på Slotsholmen for den slags griber man ind overfor kommunerne og det kommunale selvstyre. Man skal spørge sig selv, om det er en statslig opgave at fremme borgerinddragelse, eller om det også er en opgave for kommuner."

Ministeriet for Internationalt Samarbejde

Nordqvist: "Vi samler Udenrigs-, Udviklings- og Forsvarsministeriet. Vi handler altid i fællesskab med andre lande, og derfor ønsker vi, at dette ministerium samtænker Danmarks samarbejder på tværs af FN, EU, NATO og så videre."

Gjelstrup: "Det her bliver et meget, meget stort ministerium. Hvis én minister skal varetage forsvarsområdet og de to andre ministerier, så bliver det altså en arbejdsbyrde uden mage. Det forekommer næsten umenneskeligt. En forsvarsminister skal være meget i Danmark, mens de to andre er meget ude."

Ministeriet for Iværksætteri, Kreative Erhverv og Turisme

Nordqvist: "Det har normalt ligget under Erhvervsministeriet. Vi mener, at det er tre ministerier, der kræver en særlig indsats. Det er tre områder, hvor vi ser mulighed for at understøtte iværksætteri på tværs. Turisme er en stor industri. Ved at lægge det sammen med de andre kan vi skabe et anderledes fokus."

Gjelstrup: "Den her ændring er mere en klassisk måde at benytte ændringer i centraladministrationen på, hvor man forestiller sig, at man kan udvikle ny politik gennem den synergi, der er ved at samle tre områder. Det kan lade sig gøre, men der er også eksempler på, at den type ikke ændrer noget i politikudviklingen."

Ministeriet for Finans og Miljø

Nordqvist: "Det er vigtigt, at vi ikke kun har en sort, men også en grøn bundlinje. Vi kan ikke blive ved med at lade økonomien gå forud for miljøet. I erhvervslivet vil vi gerne have, at de arbejder med de tre p’er: People, Profit and Planet. Det vil vi også gerne have man gør i staten."

Gjelstrup: "Spørgsmålet er, om en organisatorisk sammenlægning af et meget stort Finansministerium og et meget komplekst og stort Miljøministerium er den bedste måde at opnå denne målsætning på. Der skal i forvejen tages hensyn til miljøkonsekvenser. Jeg har umiddelbart svært ved at se, at det sker i højere grad, hvis man samler de to ministerier.

Ministeriet for Landbrug og Natur

Nordqvist: "Landbruget udgør en stor del af vores land, men det skal samtænkes med, at vi har en mangfoldig og vild natur. De to ting kan arbejde godt sammen. Vi arbejder for 100 procent omlægning til økologi. Måske skal vi også omlægge noget landbrug til vild natur. Vi er nødt til at se på, hvor det reelt er rentabelt på både den grønne og sorte bundlinje."

Gjelstrup: "Det er lidt en parallel til Sundhedsministeriet. Navnet antyder, at det umiddelbart handler om symbolsk branding. Men her er der lagt op til et politisk skift, der vil noget, i forhold til landbruget med tankerne om økologi."

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet