Af Allan Vendelbo
 | Konsulent, Lundgaard Konsulenterne

Har været kommunaldirektør i flere kommuner, direktør i SKI og kontorchef i KL.

Billede

Handlekraft kan give bagslag

Anna Mee Allerslev blev blandt andet bebrejdet at spørge til en vens byggesag. Hvor går grænsen for, hvad en lokal politiker må?

synspunkt

Som lokalpolitiker vil man gerne gøre en forskel. Man vil gerne fremme en sikker skolevej, man vil gerne gøre noget for de medarbejdere på plejecenteret, der længe har klaget over en uduelig leder, eller man vil gerne sætte gang i en bestemt udvikling af kommunen.

Men mange lokalpolitikere oplever desværre deres påvirknings- og indflydelsesmuligheder som svage og måske ligefrem ikke til stede. Det medfører en naturlig frustration, der nogle gange kommer til udtryk ved, at en lokalpolitiker så at sige ”tager sagen i egen hånd” og involvere sig meget direkte i konkrete sager og beslutninger.

Det kan være, at lokalpolitikeren

-        henvender sig direkte til direktører eller chefer for at på fremmet en bestemt sag,

-        i dialog med ansatte underkender tidligere trufne driftsmæssige beslutninger,

-        beder en kommunal chef om hjælp til talepapirer, læserbreve osv.

Hvorfor kommer politikere til at involvere sig for konkret i bestemte sager?
En sådan meget konkret ageren er af mange årsager særdeles uhensigtsmæssig.

Ikke fordi lokalpolitikeren ikke må blande sig, men fordi en sådan ageren for det første ikke er i overensstemmelse med forventningen om åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige organisation og for det andet kommer  en sådan konkret involvering let til at underminere ledelseseffektiviteten, den gør medarbejderne usikre, den medfører et dårligt arbejdsmiljø og forringer dermed i sidste ende de kommunale ydelser. Og i sidste ende kan det bringe det lokalpolitiker, der vælger denne fremgangsmåde, i en efterfølgende vanskelig og belastende situation.

  Du er medlem af byrådet, og byrådets opgave er overordnet og ikke fokuseret på driften.

En lokalpolitiker, der retter direkte henvendelse til en medarbejder i teknisk forvaltning for at få en bestemt sag fremmet, risikerer at blive anklaget for nepotisme.

En lokalpolitiker, der involverer sig i en personsag og retter direkte henvendelse til den eller de ansatte, der varetager sagsbehandlingen, løber en risiko for at foretage sig noget ulovligt.

En lokalpolitiker, der involverer sig tæt og konkret i en konflikt på en institution, der efterfølgende medfører en afsked af for eksempel en leder, løber en risiko for at påføre kommunen en ekstraomkostning, hvis lederens faglige organisation kan påberåbe sig, at lokalpolitikerens involvering har været medvirkende til den efterfølgende afsked af lederen.

Situationen kan også blive meget ugunstig, hvis en lokalpolitiker bliver taget til indtægt for en driftsmæssig beslutning på en institution, - især hvis denne beslutning ikke er i overensstemmelse med en tidligere politisk truffet beslutning.

Denne meget konkrete involvering i den kommunale drift er altså ikke hensigtsmæssig, men den sker alligevel og spørgsmålet er – hvorfor?

Hvad gør jeg, hvis ……?
Vore lokalpolitikere skal helt overordnet

- Udstikke retningen for kommunens udvikling. Det sker i kommuneplanen og de forskellige politikker osv.

- Udstikke rammerne. Det sker i budgettet

- Etablere dialog med borgere og erhvervsliv om kommunens udvikling

- Konkretisere den overordnede retning og de overordnede rammer for kommunens udvikling.

Men en sådan beskrivelse af de kommunalpolitiske opgaver efterlader meget lidt plads til de ideer og synspunkter den enkelte lokalpolitiker har og som man naturligvis gerne ser realiseret. Når en del lokalpolitiker ”kommer til at involvere sig i driftsspørgsmål” skyldes det den helt naturlige trang til at udøve indflydelse og dermed få realiseret de ideer og ønsker man har. Og i et stort komplekst system, som den kommunale organisation, kan det være svært at finde de rette muligheder for at udøve indflydelse.

Mange lokalpolitikere står derfor overfor spørgsmålene om, hvad gør jeg,

- hvis jeg gerne vil fremme udbygningen af et bestemt område i kommunen?

- hvis jeg gerne vil have en drøftelse af arbejdsforholdene på daginstitution Y?

- hvis jeg ønsker en drøftelse om en ny skolestruktur?

- når jeg nu for 10. gang har hørt, at lederen på plejecenteret er helt umulig.

Det er naturligvis ikke muligt at give helt færdige svar på disse spørgsmål. Det afhænger af den lokale kultur og de lokale retningslinier, der er i den enkelte kommune. Men her kommer alligevel nogle bud.

Udbygning af et bestemt område – området er udlagt i Kommuneplanen, men lokalplanlægningen skal først foregå om 3 år. Du kan stille forslag om en fremrykning af lokalplanen i det relevante udvalg eller i Byrådet.

Arbejdsforholdene – hvis du sidder i det relevante udvalg, - så spørg uformelt – bed eventuelt om at administrationen til næste udvalgsmøde udarbejder en nærmere redegørelse. Hvis du ikke sidder i udvalget og der heller ikke er nogen fra dit parti, der gør det, - så spørg uformelt udenfor dagsordenen på Byrådsmødet.

Skolestruktur – du kan bede om at få forslaget optaget på Byrådets dagsorden til det kommende møde eller du kan vælge at lade forslaget afvente den kommende budgetlægning og her stille det som forslag.

Plejehjemslederen – du kan henvende dig til borgmesteren og høre om ”der er noget om snakken”. Og er der det, må det følges op ledelsesmæssigt og du har naturligvis ret til at blive holdt orienteret herom.

Spørg og stil forslag
Mange synes, at det mest spændende i kommunalpolitik er konkretiseringen af de overordnede rammer, men det er også her risikoen for at blive ”fedtet” ind i de konkrete beslutninger ligger. Man kan komme til at gøre noget, der er på kanten af det lovlige, man kan komme til at underminere ledelsen, man kan komme i strid modvind i Byrådet osv.

Så husk, når du gerne vil fremme en sag,

- Brug din ret til at få en sag på Byrådets dagsorden

- Spørg uformelt på udvalgsmøder – følg eventuelt op med at bede om notat eller anden dokumentation

- Brug i det hele taget din ret til at stille spørgsmål og få oplysninger

- Sidst men ikke mindst - stil dine forslag.

Og husk

- Armslængdeprincippet – så længe man ikke har fingre i sagen, kan den ikke klæbe ved og du kan stadigvæk betragte den nogenlunde objektivt

- Du er medlem af byrådet, og byrådets opgave er overordnet og ikke fokuseret på driften

- Du forventes at blande dig og tage initiativ til en fortsat udvikling af din kommune, og derfor kan du altid spørge og stille konkrete forslag.

 

Synspunkt

Tema: Frisk muld til byrødderne

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet