Frygt for mindre frit valg af hjemmehjælpere

Et nyt lovforslag vil lette administrationen for kommuner på ældrepleje, men Dansk Erhverv og Ældre Sagen frygter en udvanding af det frie valg

Lovforslag

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Få dominerende leverandører kan komme til at præge fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet til skade for borgerne. Det kan blive konsekvensen af et nyt lovforslag fra regeringen, frygter blandt andre Ældre Sagen.

- Vi ser det som et friere valg for kommunerne og et besparelsesforslag, men ikke et forsøg på at udvide eller forbedre de ældres muligheder for et frit valg. Tværtimod vil det efter vores mening begrænse det, siger chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen.

Regeringens lovforslag lægger op til, at det fremadrettet skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan de ønsker at implementere det frie valg for borgerne inden for rammerne af de generelle udbudsregler. Alternativt kan kommunerne tilbyde borgerne et såkaldt fritvalgsbevis, der giver borgere visiteret til hjemmehjælp adgang til selv at udvælge og indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om at få udført hjælpen.

Færre små virksomheder
Dermed ønsker regeringen at fjerne de nuværende særregler og indføre en mulighed for, at kommunerne fremover i højere grad kan lave udbud, hvor der konkurreres om prisen. Regeringen forventer med forslaget en besparelse på 132 millioner kroner, som kommunerne kan bruge til anden borgernær service.

Både Ældre Sagen og Dansk Erhverv forventer, at lovforslaget vil føre til få, store dominerende aktører på markedet.

- Dansk Erhverv mener, at en kombination af enten nyt fritvalgsbevis og potentielt få store udbud risikerer at udvande borgernes frie valg, som vi kender det i dag. Ændringerne risikerer samtidigt at få betydelige negative konsekvenser for det vækstlag af små og mellemstore virksomheder, som fritvalgsordningen har været med til at fremme, skriver Dansk Erhverv på deres hjemmeside.

Prispres på ydelser
Priserne fra leverandørerne skal typisk presses ned, hvis kommunerne skal opnå den forventede besparelse, og det kunne typisk ske ved, at en kommune kan ’love’ en vis volumenstørrelse til enkelte leverandører. Eksempelvis ved kun at udvælge en enkelt leverandør som modpol til kommunens tilbud.

Ældre Sagen frygter for kvaliteten på ydelserne.

- Det er en mulighed for kommunerne til i højere grad at beskære rettighederne, fokusere på stordriftsfordele og priskonkurrence, hvor vi godt kunne lide den anden model, fordi den tog udgangspunkt i, at man så at sige låste prisen og konkurrerede på kvaliteten, siger Olav Felbo.

Flere til tungere plejeopgaver
KL ser en række udfordringer med fritvalgsbeviset, men glæder sig over lovforslaget som helhed. KL ser ligefrem muligheder for at styrke borgernes frie valg, når det kommer til de tungere plejeopgaver, fordi kommunerne nogle steder i landet er den eneste leverandør i dag på dette område.

Årsagen er, at de nye regler gør det mere attraktivt for kommunerne at udvikle samarbejdet med private leverandører igennem udbud, forklarer kontorchef i KL Claus Ørum Mogensen.

- Det betyder, at man for eksempel kan tiltrække private leverandører til også at løse de tungere plejeopgaver. I dag er de private leverandører kun i meget en grænset omfang inde på det område. I dag er de private leverandører næsten udelukkende inde på de ’lettere’ opgaver som rengøring, siger han.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet