Finansloven på det kommunale område

Her er de væsentligste punkter for kommunerne i aftalen om næste års finanslov

OVERBLIK

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Arbejdsmarked

 • Uddannelsesløft for ledige, der opbruger deres dagpengeret i første halvår af 2013. Forsørgelse på 60 pct. af maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere.
 • Ungepakke der sikrer flere unge i uddannelse og konkret erhvervserfaring til ledige nyuddannede. Bla. styrkelse af jobrotations- og videnspilotordningen.
 • Uddannelsespulje på 275 mio. kr. i 2014 – 2015. Finansieres ved at reducere driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, reduktion af diverse puljer mm.
 • Fremme af jobrotation i den private sektor ved at hæve jobrotationsydelsen fra 160 til 180 pct. af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere.
 • Øget brug af arbejdsklausuler. Regeringen vil lægge op til en politisk forpligtende aftale med regioner og kommuner.
 • Udvidelse af seniorjobordning, så to ekstra årgange (årgang 1955 til 1957) kan komme med.
 • Fleksjobambassadører i kommunerne.
 • Forsøg med kommunale fleksjobansættelser.
 • Oprettelse af fleksjobværksteder.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der frem mod sommerens økonomiforhandlinger skal se nærmere på mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i det offentlige.

Klima og energi

 • 15 mio. kr. til energirenovering af offentlige kontorer

Socialt og udsatte

 • 180 mio. kr. årligt fra 2013 til unge og udsatte borgeres tandlægebehandling. Kommuner skal godkende behandlinger for over 10.000 kr. Der gennemføres et serviceeftersyn af den kommunale omsorgstandpleje.
 •  Nye regler skal give kommuner bedre muligheder for at betale husleje for udsatte, der risikerer at blive sat ud af deres bolig.
 • Nyt centraliseret socialtilsyn.
 • Øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser. Regeringen vil med de kommende økonomiforhandlinger lægge op til, at brugen af sociale klausuler skal overvejes i forbindelse med relevante udbud. Det er en forudsætning for, at der indgås en aftale med kommuner og regioner, at der ikke bliver tale om DUT-regulering.
 • Reform af statsforvaltningerne. Med bla. nedlæggelse af de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. Der afæsttes otte mio. kr. ekstra til fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.

Integration

 • Kommuner forpligtiges til at tilbyde alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte, en bredspektret individuel integrationsplan.
 • Den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet skal opkvalificeres.
 • Sundhedsmæssige screeninger for alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte flygtninge.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet