Færre leverandører på delaftaler i fremtiden

Færre leverandører på SKI’s rammeaftaler kan føre til bedre priser på kort sigt, men skade konkurrencen i det lange løb, lyder vurderinger fra kommuner og erhvervsbranche. SKI åbner foreløbigt op for færre leverandører på rammeaftalernes delaftaler.

Rammeaftaler

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI, er i en ombrydningstid. Nytænkning er påkrævet, og blandt overvejelserne er at invitere færre leverandører ind på de enkelte delaftaler på rammeaftalerne. Og det er den helt rigtige vej at gå, fordi for mange leverandører i dag er et generelt problem på rammeaftalerne, mener indkøbschef i Viborg, Per Tolstrup.

”Leverandørerne har jo ikke haft nogen vished for omsætningen. Derfor har deres aftaler været dårlige. Nu fremlægger ejerne af SKI så en strategi, der siger, at vi vil have attraktive aftaler, der er meget klare. Det må alt andet lige betyde, at man skrænker ind til en enkelt eller ganske få leverandører,” siger Per Tolstrup, der også er bestyrelsesmedlem i IKA, Foreningen af offentlige indkøbere.

Enkelte af SKI’s rammeaftaler har mellem 80 og 100 leverandører, men SKI kan endnu ikke sige, om man vil ændre strategi for det samlede antal leverandører på rammeaftalerne. SKI forventer derimod at arbejde hen imod mere overskuelige og specialiserede delaftaler med færre leverandører.

”Ud fra en betragtning om at mindske ressourcebelastningen for vores kunder og også for leverandørerne ved at være på rammeaftalen, så tror jeg, at vi vil se flere delaftaler med færre leverandører,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Pas på konkurrencen

Per Tolstrup frygter dog, at SKI vil bukke under for et politisk pres fra erhvervslivet om et vist antal leverandører for også at tilgodese små- og mellemstore virksomheder.

”SKI står over for det evige dilemma. Skal de tilgodese de politiske interesser eller tilgodese kommunernes økonomiske interesser? Hvis ikke ejerne har modet til at fastholde den strategi, de nu går frem med, så bliver det meget svært for SKI,” siger Per Tolstrup.

I DI mener man dog ikke, at antallet af leverandører behøver at være et mål i sig selv. Afgørende er at købe bedst og billigst ind, pointerer chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.

I Dansk Erhverv ser man oplagte farer ved brug af færre leverandører, selv om man godt forstår ønsket fra nogle kommuners side.

”Ret beset er det et trade-off mellem en eventuel billigere pris nu og her og så en markedsudvikling, som på sigt kan få konsekvenser. Der er nogle områder, hvor vi ikke finder det særligt hensigtsmæssigt, at der er en masse aktører, der bliver lukket ude udelukkende på grund af volumen,” fortæller Marie Louise Løvengreen Rasmussen, chef for offentlig-privat samarbejde.

Færre rammeaftaler

Indkøbschef i Stevns Jens Volmer Hansen er ligeledes bekymret for den fremtidige konkurrence.

”I første omgang kan det godt se ud til, at det giver nogle bedre priser, men ikke nødvendigvis hvis man ser det over en tiårig periode, og hvis man får begrænset konkurrencen på den måde, så er jeg ikke umiddelbart begejstret for det,” siger Jens Volmer Hansen.

Indkøbschef Jan Starup mener, at SKI generelt skal holde sig til at lave rammeaftaler på områder, hvor produkterne er ensartede og geografisk uafhængige som eksempelvis benzin, el, gas og telefoni.

”Dermed vil du kunne få færre leverandører på de enkelte aftaler og få aftaler, som du umiddelbart kan bruge,” siger han.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet