EU vil harmonisere priserne på vand

En fælles vandpolitik, herunder harmoniseret prispolitik, vil være meningsløs, da Europas vandproblemer er meget forskellige, siger Knud Andersen (V), medlem af den danske delegation i regionsudvalget.

Vandforsyning

Af Knud Abildtrup | [email protected]

EU-Kommissionen er for tiden i gang med at overveje nye metoder til reduktion af vandforbruget hos Europas borgere, industri og landbrug. Det indebærer blandt andet, at vandrammedirektivet ses efter i sømmene i forhold til de områder i Europa, som endnu ikke er dækket eller har behov for yderligere regulering. 

Kommissionen efterspørger samtidig en form for minimumskrav til vandforvaltningen, eksempelvis prisfastsættelse, lyder det fra Danske Regioners Bruxelles-kontor.

Ikke kun tørke-problemer

Regionsudvalget er af det ungarske formandskab blevet bedt om et bidrag til, hvordan de lokale og regionale myndigheder kan bidrage til en bæredygtig vandforvaltning i EU.

Regionsudvalgets ordfører på sagen, Nichi Vendola fra Italien, ønsker at arbejde hen imod en integreret EU-politik, hvor vand betragtes som et fælles gode, der er under stort pres fra et stigende forbrug samt klimaforandringer. Et fælles gode, der hverken kan underkastes markedslogik eller konkurrenceregler. Indledningsvis i et arbejdspapir fokuseres der især på tørke i forbindelse med klimaændringer og den deraf følgende mangel på vand i Sydeuropa.

Der er i den danske delegation enighed om, at Europas vandproblemer langtfra kan ses som homogene. Der er ikke blot tale om problemer med tørke i Sydeuropa, men også om oversvømmelser og forurening af grundvand i resten af Europa. 

Vandspørgsmålet skal ses som et sammenhængende forløb med udgangspunkt i både udvinding, forbrug og rensning. Samtidig er vi i Danmark blandt de få lande, der benytter rent, ubehandlet grundvand som drikkevand, hvilket der også skal tages hensyn til.

I arbejdspapiret foreslår ordføreren at udvikle nye styringsværktøjer såsom kvalitets- og prismål for vandforvaltningen på europæisk niveau. Det lokale og regionale niveau ses som at have en operationel planlægningsrolle for de konkrete vanddistrikter. Der nævnes i den forbindelse et behov for at udvikle både økonomiske instrumenter samt regulerings- og planlægningsmæssige instrumenter.

Flere i underudvalget var under debatten 14. februar af den opfattelse, at drøftelserne om vandproblematikken må tage et bredere fokus. 

Nej til ensrettede priser

”Vandbesparende tiltag er vigtige. Men en fælles vandpolitik, herunder harmoniseret prispolitik, vil være meningsløst at indføre, da Europas vandproblemer er meget forskellige,” udtaler Knud Andersen (V), medlem af den danske delegation i regionsudvalget.

Danske Regioner og KL støtter subsidiaritetsprincippet  om, at beslutningerne skal tages tættest på borgerne. Vandpriserne bør derfor stadig fastsættes hos de lokale vandselskaber, således at borgerne sikres de bedste og mest retfærdige priser set ud fra de lokale forhold.

Således ønskes der fra medlemsstaternes side ikke en ensretning af prisdannelsen, hvilket EU-Kommissionen indtil videre har lagt op til.

Danske Regioner og KL er i øjeblikket i tæt dialog med ordfører Nichi Vendolas sekretariat med henblik på at udarbejde en skandinavisk vinkel på problematikken, som afspejler de lokale og regionale myndigheders interesser.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet