Billede

Den hede bornholmske fibernetdrøm

Det kommunale elselskab Østkraft har skabt en fibernet-infrastruktur på Bornholm, som når ud til over 6000 af øens 20.000 husstande. Men nu undersøger Statsforvaltningen og Energitilsynet, om der har været hjemmel for fibernetudrulningen.

Netkabler

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

De drømmer om internet på Bornholm – lynhurtigt fibernet. Så meget, at borgmester Winni Grosbøll og det kommunalt ejede energiselskab Østkraft på trods af advarsler og kritik har været meget forhippede på at grave kabler ned.

Kommunen og energiselskabet har med henvisning til forsøg med elforsyningen og generel udskiftning af elkabler etableret et fibernet, der når ud til cirka en tredjedel af øens beboere.

Spørgsmålet er blot, om kommunen og Østkraft overhovedet har fået tilladelse til at lave så omfattende en infrastruktur.

Derfor undersøger Statsforvaltningen og Energitilsynet i øjeblikket, om Østkraft og Bornholms Regionskommune har haft lovhjemmel til at udbrede fibernet, der ifølge Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning her i 2014 når ud til 6067 bornholmske husstande. Den 22. september skrev Statsforvaltningen således:

”Statsforvaltningen skal anmode kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune om at afgive en udtalelse til sagen. Kommunalbestyrelsen anmodes om at redegøre for, med hvilken hjemmel kommunen kan deltage i etableringen af fibernet-infrastrukturen. Vi anmoder om at modtage udtalelsen inden 2 måneder sammen med sagens akter.”

Sagens omdrejningspunkt er Østkrafts status som kommunalt ejet elselskab. Offentlige energiselskaber må kun lægge nye bredbåndskabler i forbindelse med nedgravning af elkabler samt i forbindelse med forsknings-, udviklings- og forsøgsvirksomhed, der vedrører selskabets hovedvirksomhed, i dette tilfælde elproduktion. Disse må dog have et begrænset omfang, så der ikke er tale om en generel udrulning.

Et kommunalt elselskab har mulighed for at udleje overskydende kapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt med elforsyning som primært formål.

Ingen tilladelse

Det er her, tvivlen melder sig. I en omfattende kommunikation med forskellige myndigheder og ministerier skriver Østkrafts ledelse, at man opbygger fibernet-infrastrukturen, for at 2.000 bornholmske el-kunder kan deltage i EU-forsøget ‘EcoGrid’ eller ‘Smart Grid’, der omhandler intelligent styring af energiressourcer.

Daværende chefjurist i Bornholms Regionskommune Klaus Josefsen skriver 4. juli 2013 til Søren Ramsing, der er jurist i Energistyrelsen:

”Inden for disse rammer er det således selskabets vurdering, at det har mulighed for at etablere fibernet-aktiviteter som led i et Smart Grid forsøgsprojekt som et forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekt vedrørende netvirksomhed.”

Josefsen uddyber med at forklare, at ”Østkraft A/S har endvidere oplyst, at udrulningen af fiberforbindelser er et nødvendigt led i EcoGrid-projektet”. Allerede i april 2012 har daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i et udvalgssvar til Venstres Torsten Schack Pedersen slået fast, ”at det ikke er en forudsætning for EcoGrid-forsøget, at der etableres fibernet”. I samme ombæring vurderede Lidegaards ministerium, at en større udrulning af fibernet på Bornholm foretaget af Østkraft ikke er mulig indenfor den eksisterende lovgivning:

”En udvidelse af den beskrevne hjemmel i elforsyningsloven vil kræve en lovændring – og kan altså ikke ske via en dispensation.”

Østkraft udlejer i øjeblikket den eksisterende fibernet-infrastruktur til Bornholms Fibernet ApS og Syd Energi. Kredsløbet når som tidligere beskrevet ud til lidt over 6.000 af Bornholms cirka 20.000 husstande. Statsforvaltningen og Energitilsynet skal vurdere, om det tangerer en mere generel udrulning, eller om Østkraft kan henvise til forsøg og generel udskiftning af elkabler som grundlag for nedgravningen af fibernet. Den tilladelse har parterne i hvert fald ikke fået fra Energistyrelsen. Søren Ramsing oplyser i en mail af 28. august 2014, at ”i forhold til spørgsmålet om tilladelse kan det oplyses, at Energistyrelsen aldrig har givet en tilladelse til etablering af fiber-infrastruktur på Bornholm”.

Behov for fiber

Bornholms Kommune har i en årrække været i dialog med Christiansborg om en særlig dispensation til Bornholm, så Østkraft kunne udrulle fibernet på hele øen. I december 2011 var stemningen omkring en totaludrulning så positiv, at Østkraft og Winni Grosbøll i en pressemeddelelse om projektet ‘Fibernet Bornholm’ skrev, at ”Bornholms Fibernet ApS og Østkraft i samarbejde med det syd- og sønderjyske energiselskab SE (Syd Energi) i løbet af de kommende fem år udruller lynhurtigt fiberbredbånd med enorm kapacitet og høj sikkerhed ud på hele øen”.

Projektet skulle mellem 2012 og 2016 munde ud i, at fibernettet ”ville nå ud til mindst 60 procent af øens husstande” ifølge pressemeddelelsen. I meddelelsen henviser Østkrafts bestyrelsesformand Knud Andersen igen til EcoGrid:

- Vi har behov for fiberen, så vi kan kommunikere hurtigt og sikkert med de tusindvis af test-forbrugere, der deltager i projekterne. Derfor har vi søgt og fået tilladelse af Energistyrelsen til at etablere fibernet ud til en del af disse test-deltagere.

Knud Andersens forklaring flugter dårligt med, hvordan Kim Behnke, forsknings- og miljøchef ved Energinet.dk, som er ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, udlægger Energistyrelsens holdning dengang:

”I 2011 rettede Energistyrelsen henvendelse til Energinet.dk som partner i EcoGrid EU-projektet med forespørgsel om, hvorvidt fibernet og fiberopkobling af kunderne var en forudsætning for gennemførelse af EcoGrid EU-projektet. Svaret var og er, at det ikke er en forudsætning.”

Thorning-mail

Administrerende direktør i Østkraft Ole Schou Mortensen bad i oktober 2011 i et brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt om dispensation fra elforsyningsloven. I brevet henviste direktøren til, at 40-60 procent af udgifterne til etablering af fibernet er nedgravning. Derfor ønsker Østkraft dispensation til blandt andet at nedlægge fiberkabler, når der graves i forbindelse med blandt andet kloakering, nedlægning af vandrør og fjernvarme. Direktøren beder overordnet statsministeren om en ”generel tilladelse” til dispensation fra Elforsyningsloven. Schou Mortensen bruger også EcoGrid som delvis anledning til udrulningen af fibernet.

”I forhold til spørgsmålet om tilladelse kan det oplyses, at Energistyrelsen aldrig har givet en tilladelse til etablering af fiberinfrastruktur på Bornholm.”

Østkrafts bestyrelsesformand Knud Andersen fortæller til Kommunen, at daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i 2012 var positiv overfor en dispensation:

- Ole Sohn sagde, at han var helt enig. Han mente, at der skulle gives en dispensation på Bornholm. Men da Annette Vilhelmsen blev minister, trak hun forslaget tilbage.

Men hvorfor henviser Østkraft hele tiden til EcoGrid, når Klima-, Energi- og Bygningsministeriet år forinden har afvist fibernet som et krav for at være med i forsøget?

- Det er korrekt. Det har aldrig været en forudsætning. Men tilbage i 00’erne, da vi startede med at nedlægge fibernet enkelte steder, var det altså et ønske fra IBM og Siemens, som vi samarbejdede med.

- Det er meget længe siden. Så de tekniske årsager kan jeg slet ikke sige noget om.

Elforsyningsloven giver kun kommunale elselskaber mulighed for at udbrede fibernet i et begrænset omfang, hvis det er til forskningsformål eller i forbindelse med nedgravning af elkabler, der vedrører elforsyningsformål. Hvordan kan I så udrulle fibernet til over 6000 bornholmske husstande?

”Jeg er rimelig tryg ved, at hvis man fra statslig side havde vurderet, at vi var på glatis, så havde regionskommunen fået det at vide.”

- Min tankegang er, at når Erhvervsstyrelsen spørger os om at give en pris på den fiber, som vi udlejer, så tager jeg dine spørgsmål rimeligt roligt. Styrelser og ministerier er blevet orienteret, så hvis der var noget at komme efter, så tror jeg, at vi ville have hørt det.

Med hvilken hjemmel har Østkraft med kommunens velsignelse så lavet denne omfattende fibernet-infrastruktur?

- Alle myndigheder har kendskab til fibernet på Bornholm på grund af teleanalytikeren John Strands omfattende interesse for sagen. Da vi nærmede os en generel udrulning, stoppede vi udbygningen.

Hvis der slet ikke var noget at komme efter og alle myndigheder var tilfredse med Østkrafts og kommunens udlægning, hvorfor skal I så levere en redegørelse til Statsforvaltningen?

- Hvis nogen synes, det var forkert, så havde vi hørt det tidligere. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at Bornholm skal få hurtigt fibernet.

Borgmester i bestyrelsen

Borgmester Winni Grosbøll, der indtil i år var næstformand for Østkrafts bestyrelse, mener ikke, at kommunen og Østkraft har forbrudt sig mod elforsyningsloven eller kommunalfuldmagten.

- Det, som jeg har været oplyst om, er, at man indenfor elforsyningsloven kan etablere fibernet til forsøgsformål. Samtidig kan man udleje overskydende kapacitet. Det her har været på den politiske dagsorden meget længe. Vi har været til flere møder med erhvervsministeren, siger hun.

Ifølge Erhvervsstyrelsens opgørelse er Østkrafts fibernet lagt ud til 6.067 husstande. Hvordan balancerer det med 2.000 bornholmeres deltagelse i EcoGrid-forsøget, som for øvrigt ikke kræver fibernet for deltagelse?

- Det aner jeg ingenting om. Jeg har aldrig set de tal. Jeg ved ikke, hvad der er i de forsøg.

- Jeg har set et juridisk notat, der er udfærdiget af Kromann Reumert. Man kan udrulle til kunder i forbindelse med udviklingsprojekter. Og man kan afhænde overskudskapacitet.

Men hvad lægger du til grund for at tro, at  Bornholms Regionskommune og Østkraft har haft hjemmel til at udrulle en ganske omfattende infrastruktur?

- Jeg er rimelig tryg ved, at hvis man fra statslig side havde vurderet, at vi var på glatis, så havde regionskommunen fået det at vide.

Østkrafts direktør Ole Schou Mortensen forsikrer, at elselskabet ”kun har rullet fiber ud til elforsyningsformål”.

- Det har ikke været et mål i sig selv at nå ud til 6.000 husstande, men vi får gravet os forbi en del adresser i forskellige sammenhænge.

Direktøren siger til Kommunen, at Østkraft har bremset al udbygning af fibernettet, efter Statsforvaltningen har forlangt en redegørelse.

- Vi har bremset op. Der kommer stadig tomrør ned i meget begrænset omfang, mens vi nedgraver andre rør, men vi er opmærksomme på, at der er fokus på det fra forskellige myndigheder, siger han.

Vi følger reglerne

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg skrev i et svar til Folketinget den 13. august 2014, at ”Bornholms Regionskommune oplyser, at de har fulgt de udstukne rammer og alene har udøvet lovlig aktivitet på fibernetområdet”.

Af samme svar fremgår det, at det er Energitilsynet, der i sidste ende afgør lovligheden af de aftaler, som Østkraft indgår i forbindelse med udlejning af overskydende kapacitet.

”Statsforvaltningens tilsyn omfatter ikke aktieselskaber, som kommuner deltager i. Statsforvaltningens tilsyn omfatter således ikke Østkraft A/S. Statsforvaltningens tilsyn vedrørende Østkraft omfatter således kun spørgsmålet om, hvorvidt en kommunes deltagelse i et selskab, i dette tilfælde Bornholms Regionskommune, er lovlig,” skriver ministeren i sit svar.

Statsforvaltningen kan indhente udtalelser fra Energistyrelsen for at afgøre, om kommunen har hjemmel til at deltage i Østkrafts aktiviteter.

Østkraft og Bornholms Regionskommune skal senest 22. november have afleveret deres redegørelse for fiber-netaktiviteterne på solskins-øen.

Bornholm og østkraft

  • Blandt bornholmske politikere har det i årevis været et ønske at få højhastighedsinternet på hele øen, da det er essentielt for både borgere og virksomheder i et stort udkantsområde. Det kommunalt ejede elselskab Østkraft etablerede med start i 1997 et meget begrænset fibernet på øen for at styre og regulere elforsyningen. TDC og andre kommercielle aktører har dog ikke ønsket at opbygge den nødvendige infrastruktur, så hele øen kan få højhastighedsnet, da det ikke anses for at være særlig attraktivt på normale markedsbetingelser.
  • Politikerne på solskinsøen kunne ikke vente på, at de kommercielle aktører fandt modet og pengene til at opbygge infrastrukturen. Gennem det kommunalt ejede Østkraft har man derfor søgt om dispensation fra elforsyningsloven og kommunalfuldmagten, så Østkraft sammen med partnerne Bornholms Fibernet og SydEnergi kan skabe et fibernet til hele øen i fællesskab. Ideen er blevet vendt med skiftende ministre, men ingen dispensation er blevet givet. Østkraft har dog udbygget sit fibernet fra i 2012 at omfatte 982 husstande og virksomheder ifølge Bredbåndskortlægningen. Medio 2013 var tallet steget 4.294 og i 2014 er 6067 husstande omfattet af fibernettet ifølge Bredbåndskortlægningen.
  • Politikere fra begge fløje på Christiansborg viser stor villighed til at hjælpe Bornholm med at finde midlerne til at lave et fibernet. Således fandt regeringen og Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i efteråret 2013 60 millioner kroner til et udbud om højhastighedsbredbånd på Bornholm som en del af vækstaftalen. Udbudsrunden startede i august 2014 og afsluttes i november.
  • Østkraft er som kommunalt elselskab udelukket fra at deltage i dét udbud, men skriver i sin årsrapport for 2013, at man har en ”dialog med Erhvervsstyrelsen for at finde en mulig løsning”.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet