Bornholms lange kamp for højhastighedsnet

Tidslinje.

Netkabler

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

11. marts 2011

Bornholms kommunalbestyrelse ansøger daværende indenrigsminister Bertel Haarder om dispensation i henhold til kommunalfuldmagten og elforsyningsloven, “så forsyningsområdet også omfatter mulighed for at udlicitere etablering og drift af højhastighedsforbindelser til borgere og erhvervsliv”.

22. marts 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler, at virksomheden Bornholms Fibernet ApS får 4,2 millioner kroner i statsstøtte fra EU's regionalfond til udbrede fibernet til cirka 1000 husstande i byerne Sorthat, Muleby, Nyker og Hasle. TDC kritiserer, at virksomheden modtager statsstøtte, da TDC anser det for at være konkurrenceforvridende. TDC anser det også for at være betænkeligt, at Østkraft som kommunal elvirksomhed indgik i Bornholm Fibernets ansøgning om støtten.

8. december 2011

Bornholms Fibernet ApS, Østkraft og SE (SydEnergi) offentliggør projektet ’Fibernet Bornholm’, som fra 2012 til 2016 vil føre til etablering af et lokalt og ø-dækkende fibernet. De første kunder vil ifølge en pressemeddelelse ”kunne få fiberforbindelser fra 15/15 til 90/90 Mbit/s allerede i foråret 2012. Nettet forventes at ville nå ud til mindst 60 procent af øens husstande. Prisen anslås til at være 190 millioner kroner”. Det understreges, at Østkraft kun vil rulle fiber ud til 2.000 beboere, der deltager i det store EcoGrid-projekt, der er et europæisk projekt om intelligent strømstyring.

25. april 2012

Klima-, Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard svarer på spørgsmål fra Torsten Schack Pedersen, om hvorvidt ministeriet er indstillet på at imødekomme Østkrafts ansøgning om en generel dispensation fra elforsyningsloven, så det kan foretage en generel udrulning af fibernet på Bornholm. Martin Lidegaard svarer: “En udvidelse af den beskrevne hjemmel i elforsyningsloven vil kræve en lovændring – og kan altså ikke ske via en dispensation.”

31. august 2012

Martin Lidegaard skriver til Østkrafts direktør og bestyrelsesformand, der har ønsket et møde om muligheden for dispensation fra elforsyningsloven: ”Da der således ikke er mulighed for at dispensere fra reglerne i elforsyningsloven, ser jeg ikke nogen grund til at afse tid til et møde i min i forvejen meget travle kalender.”

21. maj 2013

Winni Grosbøll skriver til Erhvervsstyrelsen: ”Bornholms Regionskommune vil gerne understrege vigtigheden af, at det i et statsligt udbud sikres, at der sker genbrug af eksisterende bredbåndinfrastruktur (Østkrafts fibernet, red.), så parallelle bredbåndsnet undgås og der sikres mest muligt nyt bredbånd for de afsatte midler.”

30. maj 2013

Kommunaldirektør i Bornholms Kommune, Laila Kildesgaard, får i en mail videresendt fra kommunens jurist Anne Sofie Poulsen besked om, at kontorchef Katrine Winding i Erhvervs- og Vækstministeriet understreger, at kommunen kun kan bruge eksisterende fibernetsinfrastruktur i en udbudsrunde, hvis fibernettet er ”bredbåndskabler og tomrør” der er nedgravet i forbindelse med nedgravning af elkabler til fremtidig udlejning eller videresalg i forbindelse med elforsyningsformål. I mailen understreges det, at Østkraft etablerer fibernet til EcoGrid-projektet, som er et andet og ikke-gyldigt hjemmelsgrundlag.

19. juni 2013

Winni Grosbøll skriver til daværende erhvervsminister Annette Vilhelmsen for, at Bornholm kan vinde et udbud om etableringen af bredbånd på Bornholm til 60 millioner kroner, som er afsat i regeringens vækstaftale: ”Jeg vil derfor appellere til, at regeringen og Folketinget i denne sag også tager det sidste skridt og giver kommunen lov til at rulle bredbånd ud i et selskab placeret under vores kommunale elselskab - uden modregning (i bloktilskud, red.)”.

10. april 2014

Efter henvendelse fra den selvstændige teleanalytiker John Strand skriver Energitilsynet:
”På baggrund af ovenstående svar på spørgsmål (E og F) lægger SET til grund, at Bornholms Regionskommune handler indenfor mulighederne fastsat i elforsyningslovens § 4, stk. 1 og 2, om kommunalt ejede forsyningsselskaber. Østkraft har i deres besvarelse anført, at selskabet alene etablerer fibernet til selskabets eget brug, og at aktiviteterne i Østkraft EnergiService – hvor selskabet i forbindelse med EU Smart Grid-projektet EcoGrid har etableret en række fiberforbindelser – udføres indenfor forsøgs- og udviklings- og demonstrationsrammerne i elforsyningsloven, herunder elforsyningslovens § 4, stk. 1 og 2. ”
Energitilsynet understreger dog, at det ikke har kompetence til at vurdere, om kommunen har forbrudt sig mod kommunalfuldmagten, eller om konkurrenceloven er blevet brudt.

1. september 2014

Pernille Aabo Jensen, fuldmægtig i Energitilsynet, skriver til Det Kommunale Tilsyn i Statsforvaltningen:
”Der findes således tvivl om, hvorvidt Bornholms Kommune – gennem sit ejerskab af Østkraft A/S – har handlet udenfor den kommunale fuldmagt ved at etablere fibernet på Bornholm. Fibernettet lejes ud til virksomheden SE (Bornholms Fibernet ApS), som tilbyder fibernet til beboere på Bornholm. Til jeres orientering foretager Energitilsynets sekretariat på nuværende tidspunkt en undersøgelse af, hvor i koncernen Østkraft A/S fibernettet ligger og lejes ud. Dette er en sekundær problemstilling til ovenstående og undersøges af Energitilsynets sekretariat med henblik på at vurdere, om netvirksomheden – i koncernen – handler indenfor elforsyningslovens regler om aftaler på markedsvilkår.”

22. september 2014

Statsforvaltningen skriver til Bornholms Regionskommune: Statsforvaltningen skal anmode kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune om at afgive en udtalelse til sagen. Kommunalbestyrelsen anmodes om at redegøre for, med hvilken hjemmel kommunen kan deltage i etableringen af fibernet-infrastrukturen. Vi anmoder om at modtage udtalelsen inden 2 måneder sammen med sagens akter.” 

It

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet