Anbefaling: Forsyningspligten, som vi kender den, skal afskaffes

El-reguleringsudvalget anbefaler i en ny rapport at ophæve systemet med forsyningspligtige virksomheder for afgrænsede geografiske områder og særlig prisregulering

ELFORSYNING

Af Redaktionen | [email protected]

Et enigt el-reguleringsudvalg anbefaler i en ny rapport, at det særlige, offentligt regulerede forsyningspligtprodukt afskaffes, så priserne fremover fastsættes på markedsvilkår. Systemet med særlige eneretsbevillinger til forsyningspligtvirksomheder for afgrænsede geografiske områder foreslås også afskaffet.

Samtidig forpligtes alle el-handelsselskaber til - mod betaling - at forsyne alle husholdningsforbrugere, der anmoder herom med elektricitet.

Betaling for den monopolbaserede transport af el vil fortsat være omfattet af prisregulering, ligesom skatter og afgifter naturligvis ikke er påvirket.

Med forslaget vil de nuværende, geografisk opdelte forsyningsområder blive brudt op. Det ventes at fremme konkurrencen mellem el-leverandørerne. Det er udvalgets opfattelse, at de foreslåede ændringer vil motivere flere forbrugere til at være aktive på elmarkedet og hermed skærpe konkurrencen til fordel for alle forbrugere. Forslaget vil samtidig være en administrativ forenkling for virksomhederne og myndighederne.

- En fastholdelse af en model med et prisreguleret forsyningspligtprodukt vurderes at gøre mere skade end gavn, fordi den hæmmer prissignalet på markedet og reducerer forbrugernes incitamenter til at agere som aktive forbrugere. Tiltaget vil, hvis det føres ud i livet, fremme udviklingen af et effektivt konkurrencemarked på elområdet i forbrugernes interesse. Forbrugerne får i højere grad mulighed for at foretage velinformerede valg mellem forskellige produkttyper, priser og leverandører, siger formanden for udvalget Søren Bjerre-Nielsen.

Udvalgets anbefaling om at afvikle prisreguleringen følges op af et forslag om en forbedret Elprisportal, hvor forbrugerne får bedre mulighed for at træffe et kvalificeret valg af elleverandør.  Det sker i erkendelse af, at forbrugerne i dag har vanskeligt ved at orientere sig i elmarkedet. Udvalget foreslår også en styrket informationsindsats og regelmæssige prisundersøgelser, som kan afdække, om priserne er rimelige. Det vil bl.a. være en hjælp for de elforbrugere, der hidtil ikke har været aktive på elmarkedet.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet