Afgift på farligt affald truer danske virksomheder

Danske virksomheders overlevelse afhænger af, at afgiftsreglerne for blandt andet deponering ændres. Skatteministeren lover handling på området

AFFALD

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I 2010 trådte en gradvis ophævelse af afgiftsfritagelse for farligt affald i kraft, og det truer nu flere danske virksomheders overlevelse.

Derfor havde Folketingets skatteudvalg i dag indkaldt skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) til et åbent samråd, som handlede om konsekvenserne af afgifterne og bekymringen for, at danske virksomheder, som håndterer farligt affald, vil blive nødt til at dreje nøglen.

Erling Bonnesen fra Venstre efterspurgte en konkret garanti fra ministeren for, at problemet bliver løst samt en tidsplan for forløbet.

En præcis tidsplan for forløbet kom Möger Pedersen ikke med, men skatteministeren erklærede sig enig i skatteudvalgets bekymring og pegede på, at det er en ganske alvorlig sag, at Danmark risikerer at miste arbejdspladser på grund af ændringen af afgiftsfritagelsen.

- Det er magtpåliggende for regeringen at finde en løsning, men det er klart, at man bliver nødt til at finde ud af, hvilke muligheder og modeller, der er, før man kan pege på den konkrete løsning. Men det er vigtigt, at der kommer en hurtig afklaring, sagde ministeren.

Frygt for eksport
Før 2010 var det gratis at skille sig af med det farlige affald, fordi det blev betragtet som et samfundsanliggende, men i 2009 besluttede den daværende regering med Forårspakken 2.0 at ændre på afgiftsfritagelsen. Begrundelsen var, at man fra politisk side ville minimere muligheden for at ’svine’ affaldet ekstra til for at undgå afgift, så motivationen for at gøre affaldet farligere for at unddrage sig afgiften på den måde ville forsvinde.  

Allerede den gang var det årsag til en udbredt bekymring i skrot- og genbrugsbranchen, som bl.a. frygtede, at affaldet ville blive eksporteret, hvis det blev pålagt en afgift.

På dagens samråd beklagede politikere fra både Venstre og Konservative, at ændringen nu er i gang med at undergrave danske virksomheders mulighed for at håndtere det farlige affald.

- Det problem, der blev skabt under den tidligere regering, er for vigtigt til, at vi spilder tiden på politisk mudderkastning. Vi vil snarest muligt præsentere nogle løsninger, som både staten og de berørte virksomheder kan være tilfreds med, sagde skatteministeren.   

På grund af EU’s bestemmelser om statsstøtte er det dog meget vanskeligt at indføre særlige afgiftslempelser alene for farligt affald.

På samrådet understregede skatteministeren, at regeringen mener, at det er vigtigt at man i Danmark bevarer muligheden for at håndtere farligt affald af to årsager:

- Dels af hensyn til danske arbejdspladser, dels af hensyn til, at den behandling, der foregår i Danmark af farligt affald, er rigtig god for miljøet; det er en god miljømæssig behandling, der foregår her i landet, sagde Thor Möger Pedersen.

Skatteministeren bemærkede, at der er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som sammen med virksomhederne skal finde relevante løsningsmodeller, og at han venter på deres anbefalinger, før der sættes konkrete initiativer i gang. 

 

Skatteudvalget havde på opfordring af Torsten Schack Pedersen (V) stillet følgende spørgsmål til skatteministeren: 

Ministeren bedes i et åbent samråd, i forlængelse af afrapporteringen ’Redegørelse om virkningerne af gradvis ophævelse af afgiftsfritagelse for farligt affald - en analyse af afgiften på deponering af farligt affald og afgifterne på varme fra forbrænding af farligt affald’, redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage, samt forventet tidsplan herfor, for at sikre fortsat behandling af farligt affald og shredderbranchen i Danmark, og til sikring af arbejdspladser på Kommunekemi i Nyborg og H. J. Hansen, Odense.

 

Fakta om shredderaffald
Shredderaffald er et affaldsprodukt, som opstår på virksomheder, der neddeler jern- og metalholdige produkter, såsom udslidte maskiner, konstruktioner, cykler, plæneklippere, nedløbsrør, biler samt rest- og fejlproduktioner.
Når de jern- og metalholdige produkter er blevet neddelt, frasorteres det lette affald i en vindsigte. Dette frasorterede affald benævnes shredderaffald, og det består hovedsageligt af plast, skumgummi, stofrester, pap, gummi, træ og jord.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet