11 klagesager over Natura 2000-plan afvist

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 11 sager, hvor lodsejere havde klaget over miljøministerens vedtagelse af den statslige Natura 2000-plan

MILJØ

Af Redaktionen | [email protected]

Alle 11 sager om Natura 2000-planen er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet. De er afvist, fordi fordi emnerne i klagerne ikke er omfattet af klageadgangen i miljømålslovens § 53 om planens tilvejebringelse. Det skriver Natur- og Miljøklagenævnet i en pressemeddelelse.

Vedtagelsen af den statslige Natura 2000-plan står derfor ved magt.

Af afgørelserne fremgår bl.a., at:

”Afgørelserne om at vedtage vandplanen og Natura 2000-planen træffes efter miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 1 og 3, om de statslige planers tilvejebringelse.

I lovens klagebestemmelse i § 53 er der henvist til andre dele af loven. For så vidt angår vandplanen til § 29, der navnlig handler om inddragelsen af offentligheden i forbindelse med forslaget til vandplan. For så vidt angår Natura 2000-planen er der henvist til § 45, der handler om den endelige vedtagelse af naturplanen.

Natur- og Miljøklagenævnet har også med udgangspunkt i bl.a. forarbejderne vurderet, at lovens bestemmelser om såvel krav til planforslag, endelige planer og procedurer for de statslige planer kan påklages til nævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

De i klagen anførte emner og betragtninger omfatter efter nævnets vurdering ikke sådanne retlige spørgsmål om Natura 2000-planens tilvejebringelse, jf. § 53, stk. 1, nr. 3."

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet