- Det synes jeg er helt uacceptabelt. Nu kan man jo ikke sætte kommuner i fængsel, men jeg har grundlæggende ingen forståelse for, at kommunerne vælger at ignorere det her. Så jeg ved ikke om, der burde indføres en form for bødeordning for de formastelige. Fordi vi kan ikke lade det her gå upåtalt hen, at lovgivningen bliver ignoreret, siger energiordfører Mikkel Dencker (DF) om kommunernes ulovlige solceller.
- Det synes jeg er helt uacceptabelt. Nu kan man jo ikke sætte kommuner i fængsel, men jeg har grundlæggende ingen forståelse for, at kommunerne vælger at ignorere det her. Så jeg ved ikke om, der burde indføres en form for bødeordning for de formastelige. Fordi vi kan ikke lade det her gå upåtalt hen, at lovgivningen bliver ignoreret, siger energiordfører Mikkel Dencker (DF) om kommunernes ulovlige solceller.
Foto: Henrik Bagger/Scanpix

Kommunernes ulovlige solcelle-anlæg blev aldrig slukket

En lang række kommuner har brudt reglerne om solcelleanlæg siden 2015. Energistyrelsen skal nu undersøge anlæg landet over.

Grøn fuser

Af Jens Holm | [email protected]

13 kommuner har i årevis lukket øjnene og holdt sine ulovlige solcelle-anlæg kørende på trods af, at Energistyrelsen, Statsforvaltningen, KL og de pågældende kommuner selv har været bekendt med forholdene.

Området er ellers blevet gransket ad flere omgange af myndighederne, blandt andet af Energistyrelsen, som ved stikprøve fandt 76 ulovlige kommunale solcelle-anlæg i 2015. 29 af disse anlæg holdes stadig kørende på ulovlig vis i dag. 

Det viser aktindsigter i anlæggenes driftsoplysninger, der er indhentet af Jyllands-Posten og kommunen.dk.

Den tilsynsførende myndighed på området, Energistyrelsen, forklarer, at styrelsen ikke har fulgt op på de konkrete sager fra 2015, mens flere kommuner fortæller, at de ulovlige anlæg fortsat vil forblive i drift.

Den ansvarlige minister på området, energiminister Lars Christian Lilleholt (V), har bedt Energistyrelsen om at kortlægge forholdene på området igen, efter at kommunen.dk i december skrev om Silkeborg Kommunes ulovlige anlæg.

Kommunerne lukker øjnene

På Energistyrelsens liste over ulovlige anlæg fra 2015 findes blandt andet fire anlæg i Fredericia, ét af anlæggene er med sin strømproduktion på 110 KW det tredjestørste på Energistyrelsens liste.

Anlæggene driftes stadig ulovligt i dag, viser en aktindsigt, men Fredericia Kommune afviser at svare på, hvorfor de ulovlige anlæg stadig er i drift.

Andre kommuner vil dog gerne svare på, hvorfor de ulovlige forhold ikke er blevet bragt i orden. Det gælder blandt andet Guldborgsund Kommune, der havde ét anlæg på styrelsens liste.

- Jeg lader det jo køre, indtil der er nogen, der brokker sig over det. Og hvis der er nogen, der brokker sig over det, så tror jeg bare, at jeg lader den ene del af anlægget være dødt, fortæller Jonas Knudsen, der er energitekniker og projektleder i Guldborgsund Kommune.

Kommunernes ulovlige anlæg

I december brugte kommunen.dk og Jyllands-Posten Energistyrelsens liste over ulovlige solcelleanlæg fra 2015 til at søge aktindsigt i kommunerne for at undersøge, om kommunerne havde lovliggjort sine anlæg.

I alt 36 kommuner og 76 anlæg fandtes på listen fra 2015. Svarene på aktindsigterne viser, at mindst 13 kommuner opererede med 29 ulovlige solcelleanlæg på tidspunktet for afsendelsen af henvendelsen kort før jul.

Det vil sige nettilsluttede solcelleanlæg, som stadig er i drift, som ikke er blevet selskabsudskilt, eller som ikke har dispensation fra at skulle selskabsudskilles.

Kommune       Antal

Fredericia        4
Frederiksberg     1
Guldborgsund      1
Holbæk            1
Horsens           1
Ishøj             3
Kolding           4
Lejre             1
Mariagerfjord     1
Middelfart        1
Morsø             4
Silkeborg         4
Syddjurs          1

Kilde: Aktindsigt hos kommunerne.

Hvordan kan det være, at Guldborgsund ikke har sørget for at få det her anlæg gjort lovligt?

- Det har vi også forsøgt på, men vi har desværre fået afslag på dispensation, og det er et afslag, som vi er uenige i. Derfor mener vi ikke, at det er ulovligt […] og det er ikke fordi, at ét solcelleanlæg i en hel kommune får førsteprioriteten, så det er kommet lidt i glemmebogen.

I Guldborgsund bruger kommunen al den energi, som solcelleanlægget producerer, intet ryger ud på elnettet på trods af, at anlægget er nettilsluttet, siger projektlederen, der er godt og grundigt træt af lovgivningen på området og det ”tunge system”.

- De fleste kommuner putter ikke solceller op, fordi det ikke kan betale sig på grund af, at anlæggene skal etableres i et separat selskab. Det kunne jo ikke betale sig i forvejen, og i dag kan det slet ikke betale sig, siger Jonas Knudsen.

Kommune: Lovgivningen er ”gak-gak”

Middelfart optræder også på Energistyrelsens liste med ulovlige anlæg. Her er der tale om ét enkelt anlæg ved en børnehave.

- I forbindelse med jeres henvendelse er vi nu blevet opmærksomme på, at anlægget ikke er lovmedholdeligt. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi dags dato har bestilt en tekniker til at køre ud og koble solcellerne fra. Så det nu udelukkende fungerer som skygge over børnenes sandkasse, siger Morten Mejsen Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune.

Solcellerne producerede sidste år 2.476 kWh, hvilket sikrede institutionen en samlet besparelse på udgifter til el på 3.356 kr. det år. Anlægget tjente i oktober 16,1 kr. til kommunekassen ved at sælge overskydende strøm.

Bittesmå forsyningsselskaber

Det var en ny fortolkning af elforsyningsloven i 2012, som bragte en lang række kommunale solcelleanlæg i problemer.

Energistyrelsen vurderede, at kommunale solcelleanlæg skulle udskilles i særskilte selskaber, som var de et forsyningsselskab, og sælge strømmen til kommunen til markedspris.

For at afbøde konsekvenserne for kommunerne vedtog Folketinget en pulje, hvor fungerende og planlagte anlæg svarende til en produktion på i alt 20 MW kunne opnå dispensation.

Puljen blev tømt samme dag, den trådte i effekt i efteråret 2014. Der indløb 786 ansøgninger, 438 anlæg fik dispensation efter lodtrækning.

- Hvis jeg skal sætte mig ned og lave et selvstændigt selskab til det anlæg, så må jeg jo også se på, hvor vi får flest varme hænder for pengene, og hvor laver jeg den største miljøeffekt. Det er fanme da ikke en måde at gøre kommunerne effektive på, når vi bakser rundt med det her. Det er helt gak-gak, mener Morten Mejsen Westergaard.

Hvordan kan det være, at I ikke har bragt forholdene i orden?

- Den har jo ikke ligget øverst i bunken, og vi har jo allesammen rigeligt travlt; blandt andet med at redde verden. Alle gik jo også og sagde, at det her, det er gak-gak, og mon ikke vi når at få det her ændret via fornuftig lovgivning, siger Morten Mejsen Westergaard.

Intet tilsyn fra ansvarlig myndighed

Hos den tilsynsførende myndighed på området, Energistyrelsen, er meldingen overfor kommunerne helt klar. Hvis ikke kommunerne har dispensation, så er det ”ikke tilladt for kommunerne at eje og drive el-produktionsanlæg, medmindre det sker adskilt fra kommunens øvrige aktiviteter i et separat selskab”.

Men trods klar lovgivning og Energistyrelsens egen liste over ulovlige anlæg fra 2015 er der ikke blevet grebet ind.

- Det er meget beklageligt, at Energistyrelsen ikke har fulgt op på sagerne. Det er en klar fejl. Energistyrelsen var i løbet af 2014 i kontakt med KL om de ulovligt opstillede anlæg, og KL har været behjælpelig med at informere kommunerne om regelsættet og behovet for lovliggørelse, skriver Jakob Henrik Juul, der er kontorchef i Energistyrelsen i et skriftligt svar til kommunen.dk.

Ifølge kontorchefen er forklaringen på den manglende opfølgning, at Energistyrelsen ”ved en fejl i 2015 ikke fremsendte alle de oplysninger, som Statsforvaltningen havde brug for, så sagerne kunne afsluttes”. Styrelsen forventer dog i dag, at kommunerne af egen fri vilje vælger at bringe forholdene i orden.

- Energistyrelsen har derfor en forventning om, at kommunerne i egen interesse har handlet i sagerne med henblik på lovliggørelse. Hvis det efterfølgende viser sig, at der stadig er ulovligt opstillede anlæg, skal dette naturligvis undersøges og afdækkes, hvilket Energistyrelsen også er i gang med, skriver Jakob Henrik Juul.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) forklarede på baggrund af kommunen.dk’s fund af ulovlige solceller i Silkeborg i december, at han havde en forventning om, at Silkeborg fik bragt sine forhold i orden, ligesom ministeren også bad Energistyrelsen om at undersøge området – igen.

- Energistyrelsen er i færd med at tilrettelægge en ny undersøgelse om kommunalt ejede solcelleanlæg, som forventes at ligge klar i løbet af et par måneder, skriver kontorchef Jakob Henrik Juul.

”Det er helt uacceptabelt”

På Christiansborg undrer Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, sig over, hvordan kommunerne i årevis har opereret med ulovlige solceller.

- Man må jo punkt ét forvente, at Energistyrelsen følger op på det, men jo i anden række også, at ministeren sørger for, at Energistyrelsen følger op på det. Og der kan jeg jo godt sige, at jeg vil spørge ministeren om, hvad opfølgningen eller reaktionen har været, siger Jens Joel (S).

Også hos regeringsstøtterne i Dansk Folkeparti er udmeldingen klar.

- Det synes jeg er helt uacceptabelt. Nu kan man jo ikke sætte kommuner i fængsel, men jeg har grundlæggende ingen forståelse for, at kommunerne vælger at ignorere det her. Så jeg ved ikke, om der burde indføres en form for bødeordning for de formastelige. For vi kan ikke lade det gå upåtalt hen, at lovgivningen bliver ignoreret, mener energiordfører Mikkel Dencker (DF).

Kommunerne har gennem flere år presset på for at få lovgivningen ændret, hvor det helt centrale ønske er at blive sidestillet med regionerne og staten, der ikke skal udskille sine solcelleanlæg i separate selskaber.

- Hvis vi ser på selve lovgivningen, så har jeg forståelse for, at det kan opleves som unødigt bureaukratisk, at man skal lave en selskabsgørelse af de enkelte solcelleanlæg, og det vil jeg godt være med til at se på, om vi kan bløde op for, siger energiordfører Mikkel Dencker (DF).

Men hvis det står til klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), kommer det dog ikke til at ske.

- Vi ser i stedet på, hvordan det skal være for staten og regionerne, hvordan vi sikrer, at reglerne er de samme […] hvis der ikke er krav om selskabsmæssig adskillelse, vil kommunerne bare opstille en masse solceller og så undgå betalingen af elafgifter. Dermed smører man afgiften ud på alle andre borgere i Danmark, sagde klimaministeren til Jyllands-Posten kort før jul.

Lars Christian Lilleholt har ikke ønsket at besvare kommunen.dk’s spørgsmål omkring afdækningen af de ulovlige forhold i kommunerne. Han henviser i stedet til Energistyrelsen.

Energi & forsyning

Klima

Teknik & miljø

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet