Sådan kan kommuner tiltrække private virksomheder

Økonomi- og indenrigsministeren gør i et udvalgssvar rede for, hvilke tangenter kommuner kan spille på for at lokke virksomheder til egnen

Midler

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Markedsføring synes at være et af kommunernes bedste kort, når de vil trække flere virksomheder til kommunen. I hvert fald efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse.

- Markedsføring af kommunen kan således være et nødvendigt led i kommunens opgavevaretagelse, blandt andet med henblik på at tiltrække arbejdskraft til kommunen og øge borgeres og virksomheders opmærksomhed på kommunen, skriver økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) til Folketingets Kommunaludvalg, hvor hun svarer på et spørgsmål om, hvilke muligheder en kommune har for at tiltrække virksomheder til kommunen.

Salg til markedspris
Dernæst kan kommuner deltage i fremskaffelsen af byggemodnet jord til boliger og erhverv.

I forbindelse med salg eller udleje af fast ejendom skal kommunen sælge til markedsprisen. Det betyder, at kommuner ikke kan sælge til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Men selv markedsprisen giver kommunerne et vist spillerum for at gøre sig attraktive.

- På den anden side medfører kravet om markedspris også, at hvis markedsprisen ligger lavt, kan kommunen sælge til denne pris, uanset at kommunen ikke herved får dækket sine omkostninger til køb og byggemodning, står der.

Kan ikke skrue på grundskylden
Der kan dog også være regler, der giver kommuner muligheder for at tiltrække virksomheder, ud over det, der følger af kommunalfuldmagtsreglerne. Her gør økonomi- og indenrigsministeren det dog helt specifikt klart, at loven om kommunal ejendomsskat ikke giver mulighed for, at den enkelte kommunalbestyrelse kan fastsætte differentierede grundskyldspromiller for forskellige typer af ejendomme.

Til slut gør ministeren opmærksom på, at der er sat et udvalgsarbejde i gang, der skal se på 'det kommunale finansieringssystems mulige påvirkning af kommunernes incitamenter til at tiltrække virksomheder og skabe arbejdspladser (...)'.

Se svaret fra ministeren her

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet