Frit genbrugsvalg presser kommuner

Lovændring betyder, at mange kommuner skal ændre praksis, og det bliver især en udfordring for de pladser, som har abonnementsordninger

AFFALD

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Virksomheder slipper ved årsskiftet for at køre tilbage til deres hjemkommune for at aflevere affald på den lokale genbrugsplads, hvis de har udført arbejde i en anden kommune. Et nyt lovforslag giver virksomheder adgang til de kommunale genbrugspladser på tværs af kommunegrænser. Det bliver især en fordel for mindre håndværkerfirmaer,  som fremadrettet vil kunne aflevere affaldet i den kommune, hvor arbejdet udføres. Lovforslaget er blevet sendt i høring og skal efter planen træde i kraft ved årsskiftet.

Det betyder, at kommunerne og affaldsselskaberne kun får et par uger til at indrette sig efter de nye regler, når bekendtgørelse kommer inden jul. Og det giver ikke kommunerne lang nok tid til at ændre deres finansieringssystemer, mener direktør i DAKOFA Ole Morten Petersen. 

- Det er en uhørt kort frist, hvis vi skal have tid til at lave udligningsordninger mellem abonnementsordninger, siger Ole Morten Petersen.

Fornuftig fordeling
Som det er nu, har kommunerne forskellige opkrævningsmetoder: Nogle steder betaler man pr. afleveret portion affald, og her kommer de ændrede regler ikke til at have de store konsekvenser. Men i de kommuner, hvor man har valgt en abonnementsordning, vil det blive svært at nå at finde en løsning før d. 1. Januar 2013. 

- Her bliver den største udfordring at finde ud af, hvordan vi får fordelt pengene mest retfærdigt mellem kommunerne i en fornuftig udligningsordning, siger Ole Morten Petersen.

Det stiller store krav til koordineringen mellem kommunerne, som nu skal sørge for, at betalingen for brug af genbrugsplads kanaliseres over til de pladser, som virksomhederne med abonnementsordning i hjemkommunen bruger.

- Udligningsordningerne skal gøre, at det ikke bliver en byrde for erhvervsvirksomhederne, der skal benytte pladserne, men at man får en rigtig finansiering blandt kommuner og affaldsselskaber, siger Ole Morten Petersen.

Enighed og logik
På Sjælland er fem affaldsselskaber gået sammen i forsøget på at skabe sammenhængende løsninger. De har nedsat en arbejdsgruppe, som lige nu ser på, hvilke ting de kan nå at harmonisere inden årsskiftet. Men der er også ting, der kommer til at tage længere tid.

- Ind til nu har alt det med at få koordineret på tværs af selskabs- og kommunegrænser stort set ikke været muligt, det har været ren overlevelse, siger projektleder i Vestforbrænding Henrik Dalgaard.

Blandt andet er det en udfordring at finde mere ensartede betalingssystemer. Lige nu betaler nogle pr. virksomhed, mens andre betaler pr. bil, og de forskelle kan være svære at forklare.

- Nu er det ikke entydigt, hvordan det kan gøres. Men jo mere vi kan blive enige og stadigvæk synes, at det er rimeligt og lovligt, jo mere logisk vil det være for brugerne, siger Henrik Dalgaard.

Han peger på, at det bedste ville være, at man fik skabt et fælles system, hvor virksomhederne betalte et bestemt beløb til deres hjemkommune og så frit kunne benytte genbrugspladserne – også i de andre kommuner.

- Alle kommuner har haft en ambition om, at lave noget, som også er nemt for virksomhederne, men der har bare ikke været tid til det, for ind til videre har alle haft meget travlt med at få deres egne ordninger på plads.

 

FAKTA

  • Baggrunden for forslaget er, at virksomheder med hjemsted i en dansk kommune i dag ikke har adgang til kommunernes genbrugspladser i de kommuner, hvor virksomhederne ikke er hjemmehørende. Dette betyder bl.a., at virksomheder, som foretager arbejde i en anden kommune end egen hjemkommune og gerne vil gøre brug af en genbrugsplads, er nødsaget til at transportere affaldet til genbrugspladsen i hjemkommunen frem for at transportere affaldet til genbrugspladsen i den kommune, hvor arbejdet udføres. Dette problem gør sig f.eks. gældende for visse håndværksvirksomheder.
  • Forslaget er omfattet af den politiske aftale af 1. juli 2011 mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om etablering af en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen, hvorefter der bl.a. skal etableres mulighed for, at kommunerne kan give adgang til genbrugspladsen for virksomheder beliggende i andre kommuner.
  • Dette gælder både virksomheder med dansk hjemsted og udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark.
  • Affaldsbekendtgørelsen er i høring frem til d. 28. november 2012.
  • Loven skal efter planen træde i kraft ved årsskiftet.

 

  • I 2011 fik alle landets kommuner et halvt år til at etablere nye ordninger for virksomheders benyttelse af kommunens genbrugspladser.
  • Fremover har kommunen skullet tilbyde virksomheder adgang til genbrugspladsen imod betaling, idet det vil være op til virksomhederne selv at bestemme, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet.
  • Hvad angår betalingen for genbrugspladsen, har kommunerne kunnet vælge imellem enten at kræve betaling pr. besøg eller betaling af et årligt abonnement eller kombinationer heraf.
  • Forligsparterne var indforståede med, at gebyrerne fortsat vil kunne variere fra kommune til kommune afhængigt af serviceniveau og antal tilmeldte virksomheder, og at det er op til kommunerne selv at lægge niveauet for kontrollen med, at de tilmeldte virksomheder ikke afleverer andet og mere end det, der betales for. Men gebyrerne skal være omkostningsægte, og for det farlige affalds vedkommende skal afregnes særskilt efter en særlig pris uanset valg af betalingsmodel.

 

 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet