Af Allan Vendelbo
 | Konsulent, Lundgaard Konsulenterne

Har været kommunaldirektør i flere kommuner, direktør i SKI og kontorchef i KL.

Billede

Hold stress i skak i den politiske organisation

”Der kan naturligvis hentes inspiration og gode ideer til dette arbejde mange steder, men det er ikke nogen god ide at hente inspirationen på Christiansborg.”

synspunkt

”Stress opstår særlig i politisk styrede organisationer, der benytter new public management”, siger en arbejdspsykolog ved Stressklinikken på Aalborg Universitet. Så vidt, så godt – og jeg tænker, der er nok noget om snakken.

Hvorfor skaber den politisk styrede organisation øjensynlig mere stress end andre organisationer? Hvad er det særlige ved den politisk styrede organisation?

Fælles for de fleste beskrivelser af den politisk styrede organisation er, at den politisk styrede organisation er præget af:

  • kortsigtede mål
  • hyppigt skiftende dagsordener
  • krydspres
  • brede uklare alliancer og forlig og dermed
  • en del uklare mål.

I en undersøgelse gennemført af COK svarer de kommunale ledere i forhold til spørgsmål om ”Ledelse i implementering af kommunalpolitiske målsætninger”, at de særlig er udfordret i forhold til:

  • at kunne oversætte politiske beslutninger, så de giver mening for medarbejderne
  • at  kunne navigere i modsætningerne mellem politikernes krav og medarbejdernes ønsker
  • at kunne påvirke opad til det kommunalpolitiske niveau.
  • Der er med andre ord noget iboende iden politisk styrede organisation, som gør den særlig. Og dette noget giver nogle ganske specielle udfordringer, som den politiske leder skal være opmærksom på. Omvendt er der også vilkår, man som offentlig leder skal kende og acceptere.

Kortsigtede mål, hyppigt skiftende dagsordener, krydspres og uklare mål er alle forhold, der er velegnede til at udløse stress. Iboende  i den politisk styrede organisation har vi altså et stresspotentiale, som man ikke ser i alle andre organisationer.

  ”Der kan naturligvis hentes
inspiration og gode ideer til
dette arbejde mange steder,
men det er ikke nogen god
ide at hente inspirationen på
Christiansborg.”

Det særlige stresspotentiale

Når de nyvalgte byråd rundtom i landet efter valget skal til at udøve deres politiske ledelse, vil det være hensigtsmæssigt at være opmærksom på det særlige stresspotentiale, der er i den politisk styrede organisation. Der kan naturligvis hentes inspiration og gode ideer til dette arbejde mange steder, men det er ikke nogen god idé at hente inspirationen på Christiansborg.

Eksemplerne Skat, Politi og udflytning af statslige arbejdspladser er vel nærmest eksempler på, at Christiansborgpolitikerne har villet forstærke eller i hvert fald udløse det særlige stresspotentiale, der eksisterer i de politisk styrede organisationer. Ikke fordi der ikke bør forfølges forskellige politiske målsætninger med de statslige virksomheder, eller fordi der ikke skal arbejdes med radikale ændringer i den statslige sektors organisering, men fordi implementeringen af de politiske beslutninger ikke har haft fokus på at forebygge, at det indbyggede stresspotentiale bliver negativt udløst.

Selvfølgelig er det legitimt at forfølge politiske målsætninger om blandt andet at brede væksten i landet ud ved at flytte statslige arbejdspladser ud i landet. Men hvis forløb, overvejelser om videnstab, produktivitetsnedgang og rekrutteringsudfordringer ikke er medtænkt, så er beslutningen truffet uden opmærksomhed på stresspotentialet, og så får beslutningen er række negative konsekvenser, der kommer til at skygge for selve beslutningen og beslutningens hensigt. Resultatet bliver derfor let stress, deraf følgende sygemeldinger, nedsat produktivitet og kritik af den offentlige opgaveløsning – man kan næsten sige, at en ond cirkel er startet.

Sammenlign ikke med det private

Mange nye byråd vil givetvis kaste sig over en diskussion om sygefraværet og stressniveauet i kommunen. Hvad kan vi gøre for at få bragt sygefraværet ned? Kan vi reducere antallet af sygemeldinger, der er begrundet med stress?

Det er en vigtig diskussion, og den kræver løbende politisk opmærksomhed, men lad nu være med bare at forfalde til at sammenligne sygefraværet og stressniveauet i jeres kommune med sygefraværet og stressniveauet i den private sektor. Ikke fordi ambitionen ikke må være at få et sygefravær og stressniveau på niveau med den private sektor, men fordi sygefravær og stressniveau skal håndteres indenfor rammerne af den politisk styrede organisation.

Det bliver en af de meget centrale opgaver for de nye byråd at få drøftet, hvordan de centrale ændringer og fornyelser af det lokale velfærdssamfund skal gennemføres, uden at stresspotentialet bliver negativt udløst.

Træf endelig beslutninger, men ...

Når I skal diskutere og tage initiativer til fornyelse af det lokale velfærdssamfund, så husk at den politisk styrede organisation har et særligt stresspotentiale – husk at, I som politiske ledere har en betydelig påvirkning af dette stresspotentiale.

I må naturligvis gerne træffe politiske beslutninger, der ”stresser” medarbejderne, men husk så bare på at få kigget på de mange initiativer, der kan tages for at forebygge at denne stress bliver negativ. I må naturligvis gerne – i overført betydning – træffe ”beslutning om udflytning af arbejdspladser”, men husk så på at tage højde for videnstab, produktivitetsnedgang, rekrutteringsudfordringer, midlertidig stigning i sygefravær og så videre.

Stresspotentialet i den politisk styrede organisation er til stede. Det er ikke ubetinget negativt. De politisk styrede organisationer er vant til store ændringer og skal fortsat ændres og udvikles. Stresspotentialet skal blot holdes for øje, når de politiske drøftelser sker og beslutninger træffes.

Politikerliv

Synspunkt

Tema: Frisk muld til byrødderne

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet